ДО
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
 

ОТНОСНО: Свикване на извънредно заседание на Националния съвет за тристранано сътрудничество

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

Съгласно договорите за доставка, сключени между „Булгаргаз“ ЕАД и промишлените потребители, пряко присъединени към газопреносната мрежа на страната, доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване цена. Понастоящем няма информация за подадено заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от страна на обществения доставчик „Булгалтаз“ за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022 г. Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ.

С писмо №05-20-3/05.07.2022 г. до Министъра на енергетиката и КЕВР Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) поиска спешна информация относно цената на природния газ за м. юли 2022 г., но до момента неяснотата продължава.

За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация на непрогнозируемост. Това поставя под риск сигурността на пазара в страната, генерира допълнителна инфлация и, в крайна сметка – се отразява върху доходите и жизненото равнище на населението. В тази връзка, настояваме за спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в рамките на което да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за осигуряване на доставките за зимата.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

За организациите на работодателите: 

 

ДОБРИ МИТРЕВ,

Председател на УС на БСК
и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

 За организациите на работниците и служителите:

  

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ,
Президент на КНСБ

ДИМИТЪР МАНОЛОВ,
Президент на КТ „Подкрепа“