С оглед успешното продължаване на проект „КАПАЦИТЕТ за работа със заинтересовани страни“ и в изпълнение на новите надграждащи дейности по проекта са разработени Инструкции за идентифициране на добри практики в дейността на съветите и комисиите за тристранно сътрудничество на регионално и местно ниво. Разработена бе анкетна карта за оценка на ефективността на работа на тристранните комисии. Поставените в нея акценти са по отношение на оценка на координационните механизми, предварителна информираност на участниците по темите за обсъждане, текущ обмен на информация между страните-участници, степен на изпълнение на взетите решения, прозрачност на процедурите, равнопоставеност на участниците в процеса на вземане на решения, съгласувателни процедури преди, по време и след провеждане на заседанията и работните срещи. Анкетираните представители в комисиите за тристранно сътрудничество ще оценяват и секторните политики, които са обект на обсъждане по време на различните работни срещи здравеопазване, образование, обучение и квалификация, пазар на труда, мерки за насърчаване на заетостта, устойчиво развитие, безопасни и здравословни условия на труд, корпоративна социална отговорност, регионално развитие, защита правата на работещите и колективно трудово договаряне. Въз основа на Инструкциите за идентифициране на добри практики и обратната връзка от анкетните карти ще бъдат разработени добри практически примери за подобряване работата в комисиите за тристранно сътрудничество.
Естественото продължаване на проекта на КТ „Подкрепа“ и ефективното реализиране на заложените надграждащи проектни дейности, ще допринесат за постигането на резултатен трипартитен диалог и основаване на ефективни партньорства със заинтересованите страни на местно ниво.
Проект „КАПАЦИТЕТ за работа със заинтересовани страни“ е финансиран от Норвежката грантова програма 2009 2014 „Подобрен социален диалог и трипартитни структури и практики“, Ref. GAVAS-2012/104601 and GAVAS-2013/112596 и се реализира в партньорство с Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България).