Регионът на Западните Балкани е загубил много време и ентусиазъм в процеса на присъединяване към ЕС и очакванията за членство в близко бъдеще не са изпълнени. Настоящата политическа ситуация показва, че те скоро няма да могат да се интегрират в ЕС, като тяхното постепенно сближаване с ЕС трябва да се основава на диалог и сътрудничество – при все че социалният диалог е налице, на практика все още е недостатъчно развит и неефективен. Това са сред основните заключения на организираната от КТ „Подкрепа“ на 26-27 март 2021 г. международна конференция на тема: „Спазването на основните трудови стандарти – предпоставка за осигуряване на достойни условия на заетост в страните от Западните Балкани. Форумът се проведе онлайн в рамките на обучителната програма на Европейския работнически център (EZA). В него участваха синдикалисти, експерти и изследователи от България, Франция, Германия, Румъния, Унгария, Сърбия, Северна Македония, Албания, като бяха разгледани широк кръг от въпроси, засягащи социално-икономическото развитие на региона и съпътстващите го проблеми: повишаването на доходите, запазването на работните места, социалната защита, спазването на трудовите права и провеждането на активен социален диалог. Също така бяха обменени идеи и практически опит относно националните мерки за борба с пандемията и запазването на заетостта и жизнения стандарт на работещите в условия на криза. Специален акцент имаше върху дистанционната работа и последиците вурху съвместяването на професионален и личен живот.

Недвусмислено бе заявено, че демократичното гражданство изисква активна гражданска позиция и участие – синдикатите от Западните Балкани  трябва да започнат открит диалог и чрез експертиза и политическа позиция да участват ефективно в изпълнението на мерки за формиране на обществените мега-тенденции: дигиталната трансформация, Зелената сделка и застаряването населението. Това не може да стане без сериозна промяна в методите на синдикатите за комуникация и действия: да се използват алтернативни канали, да се организират хибридни събития, да се търсят нови партньори, които да доведат до работещите хора, реални резултати и ефективна подкрепа. Тук те са три ключови думи, които трябва да бъдат подразбрани в тази нова философия на социалното партньорство: диалог, компетентности и дипломация.