Въведение

Съществено важно е да се засили колективното трудово договаряне в целия ЕС. Засиленото участие на синдикатите в преговорите ще бъде благоприятно за работещите и техните семейства, за  общностите и бизнеса, за икономиката и обществото и необходима съставка на т.нар. „социална пазарна икономика“ на ЕС. Постигането на по-добри заплати за работниците в цяла Европа изисква по-добре координирани действия сред и между синдикатите. Тази резолюция определя приоритетите на ЕКП за координация на колективното договаряне и заплатите за периода 2018/2019 г. Четирите приоритета произтичат от задълбочен анализ на националните тенденции и искания на синдикатите, събрани чрез доклади от националните филиали за техните стратегии за колективно трудово договаряне и заплати и, когато е посочено, от други официални източници като ЕС и ОИСР.

Европейската конфедерация на профсъюзите и нейните организации членки считат за жизненоважна нуждата от засилване на колективното договаряне, за да се стимулира възходящото сближаване на заплатите и условията на труд в страните от ЕС, да се намалят неравенствата сред и в рамките на предприятията, регионите и секторите, да бъде преборена бедността сред работещите чрез засилване на солидарността между тях и премахване на всички дискриминационни пропуски.

ПРИОРИТЕТ 1: Изграждане, преизграждане и укрепване на свободното и автономно колективно договаряне

Цели

Политиките, провеждани от ЕС в редица държави-членки, допринесоха за намаляването на броя на работниците, ползващи се от колективен трудов договор. Напредъкът в договаряне на ниво предприятие и създаването на клаузи за отваряне и премахване на правните рамки, разширяващи обхвата на колективните трудови договори между сектори и отрасли допринесоха за нарастващия дисбаланс на властта на работните среди и в икономиката на ЕС. Тази враждебна среда сега трябва да бъде изменена. Въз основа на новия социален договор на Европейския стълб на социалните права политиката на ЕС , трябва да се промени посоката към укрепване и възстановяване на колективното трудово договаряне на синдикатите, по-специално на секторно равнище.

Призоваваме държавите-членки да:

 • На национално равнище да засилят или въведат чрез социален диалог рамки за координирани системи за колективно договаряне, които ще спомогнат воденето на преговори, особено на секторно равнище, и ще се борят за увеличаване на заплатите и подобряване на условията на труд. В тази рамка и където синдикатите желаят това, ЕКП ще помогне на своите национални филиали да осигурят ратифицирането на Конвенция № 154 относно колективното договаряне от 1981г. с цел създаване на условия за насърчаване на колективното договаряне;
 • Зададат чрез социален диалог на цели за увеличаване на броя на работниците, обхванати от колективен трудов договор, включително сектори с ниски заплати и сектори на платформена икономика, независимо от техния трудов статус. Целта следва да бъде увеличаване на цялостното покритие във всички държави-членки и във всички сектори. Трябва да се създаде базовата линия на целите, така че никоя държава-членка на ЕС да не е с по-малко от 60% от работната сила, обхваната от колективен трудов договор до 2025 г .;
 • ЕС трябва да създаде фонд, който да спомогне на държавите-членки и социалните партньори да изградят системи на социалния диалог, индустриалните отношения и секторното колективно договаряне.
 • Синдикатите трябва да информират Комитета на ЕКП за съвместни насоки за координация на колективното трудово договаряне  (ETUC Collective Bargaining and Wages Coordination Committee (CBWCC)) не по-късно от месец февруари 2019г. за своите приоритети и действия в посока засилване на колективното договаряне в своите държави-членки.

Трансграничната солидарност трябва да бъде изградена в рамките на общи програми за действие. Това е приоритет особено днес, тъй като в рамките на интегрираните икономики ефектите на локалните решения се разпространяват и в други държави-членки и се разрушава солидарността между работниците. За постигането на тези цели синдикатите ще работят заедно, под координацията на CBWCC, с цел:

 • Създаване на национално ниво на рамки, които да насърчават и подкрепят договарянето и разширяването на колективните трудови договори. Финансираният от ЕС проект „Изграждане на капацитет за колективно договаряне“ – включващ ЕКП, CBWCC, Европейски федерации на синдикатите и национални синдикални организации – ще бъде пилотно действие и ще допринесе за прилагането на такава стратегия;
 • Разработване на по-добра трансгранична координация на колективните трудови договори и политиките за заплатите, като същевременно се зачита автономията на националните социални партньори. Това трябва да включва стратегия за изграждане на по-ефективна сила на синдикатите в договарянето в страните, където те са по-слаби. Лятното училище за колективно договаряне на ЕКП (Синдикати без граници) през юли 2018 г. ще проведе първата дискусия за практическото прилагане на тази стратегия. Основната идея е да се увеличи силата на синдикатите в страни, които имат много слаба защита и да подкрепят повишаването на заплатите и условията на труд. Някои политики вече съществуват.  Крайно време е в сътрудничество с Европейски федерации на синдикатите и Междурегионалните синдикални съвети да бъдат засилени всички тези трансгранични практики, така че да можем да създадем повече инерция за транснационална солидарност между работниците и техните съюзи, които са в състояние да насърчат възходящото сближаване на заплатите и условията на труд в Европа, като се започне от мултинационалните компании и съответното секторно споразумение. ЕКП, в координация с Европейски федерации на синдикатите, ще започне вътрешно обсъждане на включването на клаузи в споразумения за фирмени или секторни споразумения, които компаниите ще сключат със съответния синдикат във всяка държава-членка.

ПРИОРИТЕТ 2: преследване на възходяща заплата и социална конвергенция чрез засилено колективно договаряне.

Цели

Заплатите са слабо ефективни. Растежът на реалните заплати е от решаващо значение за намаляване на неравенствата и осигуряване на достоен и подобряващ се стандарт на живот. Синдикатите ще продължат да насърчават възходящата конвергенция на заплатите, за да се намали пропастта между работниците, наети в рамките на един и същи производствен цикъл и едни и същи равнища на производителност, които все още страдат от неоправдани разлики в заплащането.

Увеличение на заплатите също е спешно необходимо и в държавния сектор. Работещите в него страдат от замразяване на заплати и съкращения в много европейски страни в продължение на десетилетие. Работещите в държавния сектор също трябва да се възползват от икономическия растеж.

Колективното договаряне на секторно равнище е израз на най-висока степен на солидарност сред работниците и представлява бариера пред намаляването на заплатите поради конкуренция и несигурното работно състояние; това е основният инструмент за постигане на справедлив и устойчив растеж на заплатите, при който увеличаването на производителността и уменията на работещите се отразяват в ръста на реалните заплати; то е поле на битка срещу бедността сред работещите. „Справедливи и устойчиви заплати“ означава също така, че в рамките на една и съща корпорация, разликата между най-високите заплати на мениджърите и средната заплата на служителите трябва да бъде намалена.

За да се случи това, синдикатите трябва да се ползват от права и защита, включително правото да се присъединят към синдикат, правото на стачка и на други форми на индустриални действия, за да се постигне справедлив разпределителен ефект и да се запълнят всички дискриминационни пропуски.

Действия

С цел  постигането на гореизброените цели, CBWCC ще:

 • Призове за признаване на правото на колективно договаряне в целия ЕС, включително правото да се среща с работната сила и да се набират членове;
 • Предприеме действия в подкрепа на трансграничното договаряне за признаване на синдикатите
 • Подкрепи прилагането на Европейския алианс за възходяща конвергенция на заплатите;
 • Продължи да предоставя информация на ЕКП за кампанията за повишаване на заплащането с цел постигане на увеличение на заплатите в цяла Европа, като същевременно се стреми към изравняване на доходите на работещите във всички европейски държави;
 • Продължи координацията и интегрирането на изискванията на синдикатите за възходяща конвергенция на заплатите и условия на труд чрез цикъла на Европейския семестър. За целта членовете на CBWCC, заедно с TUSLOs, ще изготвят предложения, които ще бъдат включени в предварителния доклад на ЕКП за приноса на синдикатите в отчетите на държавите-членки.  Тези предложения също така ще присъстват в годишния отчет на ЕКП относно колективното договаряне и заплати; Провеждане на вътрешна проучвателна дискусия относно правото на предприемане на общоевропейски промишлени действия в подкрепа на преговорите и спазване на договорените правила;
 • Се застъпи за подобряване на критериите за възлагане на обществени поръчки, за да осигурите зачитане на колективното договаряне и колективните трудови договори.

ПРИОРИТЕТ 3: Борба с бедността сред работещите чрез ускорено подобрение на по-ниските заплати и на домакинствата с ниски доходи в зависимост от заетите лица.

Цели
Необходимо е бързо увеличаване на по-ниските заплати, за да се осигури достоен живот на всички работници и на техните семейства,  да се прекрати бедността сред работещите и да се подкрепи възходящата конвергенция на заплатите в Европа. Стандартът на ЕКП, според който минимална заплата навсякъде в Европа трябва да се равнява на най-малко 60% от средната заплата в съответната страна, трябва да  се комбинира с едновременно увеличаване на средната работна заплата. Това е сред исканията на синдикатите в страните със законово закрепени минимални заплати.

В борбата срещу бедността сред работещите са необходими специфични мерки за борба с недекларирания труд, като основната отговорност е свързана с инспекциите на държавните и съдебните органи. Социалните партньори трябва да предоставят подкрепа на работещите, за да получат законно заплащане и да си възстановят закъснелите плащания.

Съгласно номер 8 и 9 от Целите за устойчиво развитие, синдикатите ще подкрепят действията, целящи да подобрят доходите на най-ниските 40% от населението,  защитавайки общото искане за по-справедливи заплати, както и налагането на повече прогресивно данъчно облагане, за да подобрят политиките за преразпределение на богатството или да прехвърли данъчната тежест от труда към други източници на облагане , като същевременно се гарантира капацитетът на държавните органи да предоставят висококачествени и универсално достъпни обществени услуги, включително качествено образование за всички и механизми за социална закрила. Уредените в закона минимални заплати (там, където те съществуват) трябва да бъдат достатъчно високи, за да се предотврати бедността сред работещите и да се гарантира сближаване на условията на живот и живот и конвергенцията в Европа.

Действия

За постигането на горепосочените цели, ЕКП и CBWCC ще:

 • Осигурят подкрепа в страните, в които синдикатите желаят това – за организациите-членки на ЕКП, в искането им за въвеждане на прозрачни механизми за определяне на минималните заплати с пълното участие на социалните партньори;
 • Подкрепят на покупателната способност на работещите чрез осигуряване на увеличение на заплатите поне в съответствие със правилото за златните заплати (инфлация + производителност);
 • Подкрепят политики за минималните заплати, съобразени със стандарта на ЕКП (Резолюция на ЕКП[1]);
 • Осигуряват наблюдение на растежа на заплатите на национално ниво;
 • Формулират клаузи за колективните трудови договори за борба срещу несигурността и гарантиране на по-сигурни доходи.

ПРИОРИТЕТ 4: Увеличаване на солидарността, намаляване на неравенствата и премахване на разликите (чрез повече колективно договаряне)

Цели
Докато Европейският стълб на социалните права (EPSR) възнамерява да окаже незабавно въздействие върху три области на дискриминация (пол, възраст и образование), неравенствата и дискриминацията, основаващи се на трудовия статус, също трябва да бъдат преодолени и победени. Това налага бързо изпълнение на приоритетите, определени в Социалния стълб, и прилагане на социалната таблица с резултатите, която да обхваща възнагражденията на несигурни работници и някои категории самостоятелно заети лица.

В много държави-членки на ЕС имат проблеми с миграцията, дължаща се на ниските нива на заплащане и обедняването на трудовия пазар. Да инвестираш в хора означава да осигуряваш по-добро възнаграждение по пътя на кариерното им развитие. Възобновяването на социалната мобилност е начинът за изграждане на доверие в бъдещето. Алтернативата създава риск от ситуация, в която победителят получава всичко, където се ползват свръх способните хора, а останалите остават на по-ниско ниво на разпределение на заплащането. Показателите за неравенството в доходите (като индикатора 80/20) потвърждават това твърдение. Всеки трябва да се радва на справедлив дял от богатството и просперитета, които съществуват в нашите икономики и общества. Всички работещи, независимо от нивото им на умения, допринасят с тяхната работа за успеха на нашата икономика и цялото общество трябва да получи своя дял от богатството, включително чрез достъп до и предоставяне на качествени обществени услуги, включително образование и обучение, които са сред основните лостове за социална мобилност и справедливост в обществото. Колективното договаряне трябва да може да възнаграждава уменията, но също и за по-добро заплащане на всички работни места.

Действия

За постигането на горепосочените цели, ЕКП и CBWCC ще:

 • Обменя и разпространява добри практики на колективно договаряне, свързани с борба срещу дискриминацията и използването на несигурни трудови договори
 • Помага да се приемат колективни трудови договори, които да промотират балансиран професионален живот в принос на проекта „Rebalance“, воден от Женския комитет на ЕКП.
 • Развива стратегии, когато е подходящо, за разширяване на колективните трудови договори, така че те да обхващат самонаетите работещи.
 • Подкрепя прилагането на политиките, свързани с Европейския стълб на социалните права, които целят да намалят неравенствата и дискриминацията, чрез засилено колективно договаряне.

[1] Виж резолюцията на ЕКП „За обща стратегия за ниските и минималните заплати“, приета от Изпълнителния комитет в Малта на 15-16 март 2017г. :

https://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-common-strategy-low-and-minimum-wages#.WvBFaogiOUk.

ETUC Resolution with Annex