Ключови послания
– Синдикалното движение е изправено пред сериозни предизвикателства, свързани със спазването и защитата на фундаменталните човешки права. Преосмислянето на институционалната рамка на ЕС е изключително необходимо, за да се преустановят тези нарушения. Европейският съюз следва да понесе своята отговорност за спазването на тези основни права.
– ЕКП изказва своето критично мнение във връзка с неотдавнашното становище на Съда на Европейските общности относно проекта на споразумение за присъединяване към Европейската конвенция за правата на човека. Съдът има много сериозни възражения и по този начин присъединяването към ЕС може да бъде значително забавено, дори блокирано.
– ЕКП припомня, че Европейският съюз е правно задължен да се присъедини към Европейската Конвенция по правата на човека /ЕКПЧ/. Това ще осигури бъдещето на социална Европа и на демокрацията в Съюза. Следователно, Комисията следва да проучи всички възможни опции, с цел в обозримо бъдеще да се гарантира добре аргументирано присъединяване към ЕКПЧ.
– Ако все пак Европейската комисия не приеме възможността за предоговаряне на проекта на това споразумение за присъединяване, то тя не следва да подкопава идеята на присъединяване към ЕС: Принципите, залегнали в ЕСПЧ са над дейностите на ЕС.
– ЕКП не приема, че промени в Договорите на ЕС ще продължават да бъдат договаряни в рамките на междуправителствени форуми, извън какъвто и е било демократичен контрол. Освен това, дискусиите около следващата промяна не могат да се съсредоточат единствено върху това дали в него да бъде включен фискален пакт. По-широката преценка на състоянието на основните права в ЕС е от съществено значение, особено ако промяната в договора оказва за необходимо да се ускори присъединяването на ЕС към ЕКПЧ.

Основни моменти
Синдикалното движение е изправено пред сериозни предизвикателства по отношение на защитата и спазването на основните човешки права. Добре познатата от делото Laval съдебна практика на Съда на Европейския съюз постави върховенството на икономическите свободи пред основните социални права. Това решение бе потвърдено в последващите съдебни практики. Освен това, настоящите политики на строги икономии заплашват социалните достижения в целия Съюз и нарушават редица основни човешки права.
В резултат от настоящия подход на ЕС към основните права, държавите-членки са изправени пред противоречиви задължения съгласно международното право. За тях не е възможно да отговарят едновременно на изискванията, наложени от правото на ЕС и на задълженията в областта на правата на човека , произтичащи от ЕКПЧ, Европейската социална харта и от Конвенциите на МОТ. Преосмислянето на институционалната рамка на ЕС е крайно необходимо, за да се премахнат и коригират тези отклонения. ЕС трябва да поеме своята отговорност по отношение спазването на основните човешки права. Върховенството на ЕКПЧ по въпросите на правата на човека трябва да бъде признато. Синдикатите трябва също да могат по-добре да използват международните инструменти, гарантиращи подобряването на защитата на основните права, в т. ч. на тези, регулирани от МОТ.
Приемането на Протокола за социален напредък е абсолютен приоритет за Европейската конфедерация на профсъюзите. Този протокол трябва да бъде приложен към Договорите, трябва да изясни статута на основните права и необходимостта те да бъдат наблюдавани в ежедневната дейност на Съюза.
Успоредно с това е необходимо да започне задълбочено преосмисляне за фундаментална промяна на институционалната рамка на ЕС. Присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) остава абсолютен приоритет. И все пак тя е застрашена от неотдавнашно становище от Съда на Европейския съюз. Убедителни решения трябва да бъдат намерени, включително демократично и смислено преразглеждане на договорите за учредяване и функциониране на ЕС.

Присъединяване към ЕКПЧ – ЕС не следва да се отказва от прекия външен контрол по спазването на основните човешки права
ЕКП отдавна призовава за бързо присъединяване към Конвенцията. Тази по- добра защита на основните права бе основният фактор за решението EКП да подкрепи Лисабонския договор. ЕКП активно участва в дейността на съответните органи за преговори по проекта на споразумението за присъединяване. Потенциалният принос на ЕКПЧ за ребалансиране на подхода на ЕС към основните права е значителен. Присъединяването ще позволи дейностите на ЕС по отношение на основните изисквания за спазване на човешките права, залегнали в ЕКПЧ. да бъдат управлявани отвън. Тогава, съдебни решения, като такива по делото Викинг, даващи приоритет на икономическите свободи над социалните права, биха могли да бъдат оспорени пред Европейския съд по правата на човека.

Промените в Договорите на ЕС – необходима е нова, по-демократична, добре осмислена редакция
ЕКП осъжда недемократичния подход, възприет от някои държави-членки, които сами изготвиха Договора за стабилност, координация и управление на икономическия и паричен съюз. Този международен договор наистина е приет извън правна рамка на ЕС. Все пак неговият член 16 предвижда най-късно до 1 януари 2018 г. да бъдат взети необходимите мерки, той да бъде включен в правната рамка на ЕС. ЕС не следва да легитимира подобни, недемократични методи на изменения на договорите през „задната врата“. ЕКП не приема тези промени да продължават да бъдат договаряни в рамките на междуправителствени форуми, извън всякакъв демократичен контрол. Всяка промяна трябва да бъде подложена на през „обичайната процедура за преразглеждане“, предвидена в член 48 от Договора за учредяване и функциониране на ЕС.

Ребалансиране на подхода на ЕС към основните права предполага, че работата по една бъдеща Конвенция включва изпълнение на следните цели:
– Активизиране на прекия външен контрол върху спазването на правата на човека от страна на Европейския съд по правата на човека.
– Създаване на нормативна база за присъединяване на ЕС към ревизираната Европейска социална харта и Протоколите, създаващи рамката за защита на синдикалните и трудовите.права.
– Разширяване дейността на Съюза в рамките на по-широка международна рамка. Особено внимание следва да се обърне на интегрирането на документите на Международната организация на труда (МОТ) в рамките на вътрешния правен ред на ЕС.
– Ролята и ефективността на Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да бъде преосмислена в контекста на присъединяването на ЕС към нея. Съвместимостта на законодателните предложения с Хартата трябва да се проверява на всеки етап от законодателната процедура.
– В допълнение към приемането на Протокола за социален напредък, трябва да бъде преразгледано взаимодействието между икономическите условия и социални цели на Договорите. Препозиционирането на икономическите дейности за по-широко социално измерение трябва да е насочено към разпоредби, свързани със свободата за предоставяне на услуги, политиката на конкуренция, икономическите и парични въпроси, за постепенното изграждане на вътрешния пазар.