Резолюция на ЕКП преди Конференцията за климата в Катовице

Приета на заседанието на Изпълнителния комитет на 23-24 октомври, 2018 г.

Въведение

От 3 до 14 декември 2018 г. ще се проведат международните преговори за климата в Катовице, Полша. Там ще бъде открита 24-тата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН за изменение на климата (РКООНИК) (КС24). Тази сесия е от особено значение за ЕКП, най-вече в този район, който е така силно зависим от дейности, свързани с интензивна употреба на въглерод. Тази Конференция дава стимул на правителствата да изпълняват „Справедливия преход“. За целта, през декември 2017 г., ЕКП прие  Резолюция „От Бон до Катовице: 23-24 Конференция на страните-приоритетите на ЕКП за международни преговори за климата през 2018 г.“. По-малко от два месеца преди откриването на КС24, ЕКП уточнява и актуализира основните си искания.

Промените в климата са факт, но все още не се действа по този проблем

Отчетените температури и екстремните климатични събития по целия свят през 2018 г. потвърждават, че планетата е в процес на загряване. Специалният доклад на МГИК за 1.5 ° C изясни въздействието, което би имало това затопляне, и определи пътя на емисиите, съвместим с амбициозната цел на Парижкото споразумение. Ключовото послание от учените е кристално ясно: пресичането на този температурен праг ще доведе човечеството до изключително сериозни проблеми и единственият начин да се ограничи бедствието е да се приведат глобалните емисии на нулева нула възможно най-скоро, преди края на века.

В ход тази година е предварително повторно преразглеждане на системата, която създаде Парижкото споразумение, известно като Диалогът Talanoa. Неговата основна цел е да направи оценка на усилията, положени от страните, и да допринесе за подготовката на предстоящите национални планове за климата (NDCs). Структурата му включва подготвителна фаза, събиране на информация и доказателства и политическа фаза, в която се очаква да бъдат взети решения въз основа на събраните данни. Сега, когато влизаме в политическата фаза на диалога в Талано, от изключителна важност е правителствата да уведомят обществата за всички проблеми, открити от учените, и да вземат в конкретни мерки за повишаване на амбициите на техните вътрешни политики в областта на климата, както и за справяне с емисиите от международния транспорт и за по-добро съгласуване на търговската политика на ЕС с целите в областта на климата.

През юни 2018 г. ЕКП прие резолюция, в която се призовава ЕС да приеме „Дългосрочна стратегия за ниски емисии“, чиято цел е постигането на нетни нулеви емисии до 2050 г. ЕС трябва да използва диалога „Таланоа“, за да покаже сериозно своята голяма амбиция за следващите десетилетия,  с което да успее да постигне целта до 2050 г.  Въпреки че ЕС трябва първи да даде пример в политиката на глобална декарбонизация, усилията на Съюза ще бъдат недостатъчни, ако другите големи икономики не се движат със същия темп. Особено шокиращо е, че въпреки последните дипломатически усилия и приемането на Парижкото споразумение въглеродните емисии  от страните от Г-20 нараснаха през 2017 г .: С по 2% за една година! Още по-лошо е, че серия от големи и средни икономики все още предвижда увеличаване на използването на енергийни източници с интензивно отделяне на въглерод през следващите десетилетия. Приносът на диалога Talanoa е категоричното напомняне на всички страни, че с приемането на Парижкото споразумение те се ангажираха да постигнат глобални нетни нулеви емисии преди края на века и че политики им трябва да бъдат разработени съответно. Затова се нуждаем от амбициозно прилагане на Парижкото споразумение и на съвместни действия в областта на климата.

Добре координираната процедура е от съществено значение за избягване ангажимента за замяна на въглеродни емисии, гарантиране на равнопоставеност и намаляване на риска от структурни нарушения. Това е от решаващо значение, ако искаме международният режим за климата, установен в Париж, да бъде повече от празни приказки и обещания . Тук става въпрос и за доверието в многостранния процес на преговорите за климата на ООН.

Доверието в международния климатичен режим лежи също на конкретни работни уговорки. Както беше подчертано в резолюцията от декември 2017 г., насоките за прилагане на Парижката спогодба, които ще бъдат приети през 2018 г., са от най-голямо значение за бъдещето на глобалния режим на климата.

КС24 трябва да предостави книга за правила, която ще позволи новата система да бъде пълноценно функционираща през 2020 г., като същевременно се гарантира екологичната цялост, прозрачността и съпоставимостта на действията.

Правилата, които следва да бъдат приети, трябва да гарантират, че въпроси като адаптирането, осигуряването на финансиране за най-уязвимите страни, трансферът на технологии и изграждането на капацитет, инвестициите за създаване на качествена заетост, достойните условия на труд и справедливия преход са включени в плановете за докладването на ангажиментите със същите изисквания по отношение на прозрачността и качеството на данните. Накрая, но не на последно място, споразумения в сила трябва да се приведат в действие за климата в съответствие със стратегическите стратегии на ООН.

Конференцията на страните: Справедливия преход

Ускоряването на темпа на намаляване на емисиите е от съществено значение, ако правителствата искат да бъдат сериозни относно ангажиментите, поети в Париж през 2015 г. Като се има предвид, че 80% от глобалните енергийни нужди се осигуряват от изкопаеми горива, обхватът на бъдещото предизвикателство не трябва да се подценява, Изпълнението на целите от Париж ще окаже въздействие върху работниците и общностите по много начини. Разбира се, дълбоката декарбонизация ще създаде работни места в много сектори и ще генерира много съпътстващи ползи за икономиката и за хората. Но освен положителни ефекти, ще има и отрицателни, затова не трябва да се подчертават само първите. Много сектори ще бъдат дълбоко преобразувани, а други почти ще изчезнат. Енергийната система ще бъде напълно променена до състояние, в което повече от 10% от домакинствата в ЕС ще бъдат изложени на енергийна бедност. Ако правителствата искат да осигурят обществена подкрепа за политиките си в областта на климата, те трябва да гарантират, че нисковъглеродната икономика няма да остави потърпевши гражданите си и няма да подкопае достъпността на енергията. Това изисква силна ангажираност по отношение на прехода към достоен труд и конкретни действия за постигането на осезаеми резултати на място: изграждане на устойчива индустриална политика, създаване на добри работни места, осигуряване на работни преходи, осигуряване на мрежи за безопасност и организиране на промяната чрез участие на работниците демократични процедури.

КС 24 трябва да се превърне в основа на „Справедливия преход“. Първо, навлизаме в една ера, когато процесът на декарбонизация трябва да се ускори и следователно да се отчете нейното въздействие върху работещите и общностите. Ускоряването борбата с емисиите, без същевременно да се подготви пазара на труда за промените, би било грешка. Това би довело до непланирани и брутални разрушителни ефекти в много индустриални региони и по този начин би могло да отслаби широката обществена подкрепа за политиките в областта на климата. Тя може да привлече вниманието към липсата на единомислие за борбата с климата. На второ място, тази конференция ще се проведе в индустриалното сърце на страна, която все още произвежда 80% от електроенергията си от въглища. По пътя към нисковъглеродна икономика региони като Силезия ще се сблъскат със специфични предизвикателства, които трябва да бъдат приети и решени от държавните власти.

Поради тези причини синдикалното движение предложи в началото на 2018 г. правителствата на COP 24 да приемат „Декларация на министрите за прехода и достойния труд“, за да засилят политическия ангажимент, поет в Парижкото споразумение. ЕКП одобрява текста, внесен през септември 2018 г. от новото председателство на КС и приканва всички правителства да подкрепят и подпишат Декларацията за солидарност и проходимост от Силезия. Това е ключовото послание, за да бъде всеизвестно, че действията в областта на климата няма да бъдат осъществени за сметка на правата на работниците и че нисковъглеродната икономика ще бъде справедлива и приобщаваща.

Резолюцията на ЕКП преди Конференцията за климата в Катовице може да прочетете тук.