Предложението за създаване на нов договор за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз е в процес на обсъждане. Съществуват сериозни опасения, че настоящото предложение би могло да наруши принципа за свободно движение на хора и би могло да представлява пречка за борбата с неравнопоставеното третиране на работници и служители. Важно е да се припомни, че това са едни от основните принципи, заложени в ДФЕС (Договора за функционирането на Европейския Съюз), както и че те са основен градивен елемент, оказващ подкрепа на работещите в ЕС. Именно подобни принципи осигуряват основата, на която стъпват различните инициативи на Европейската комисия в областта на социалната и трудова сфера.

Както вече бе подчертано в съвместно писмо на ЕКП и TUC (английската синдикална конфедерация), разрешаването на тревогите относно трудовата миграция изисква предприемане на координирани действия в целия ЕС с цел справяне с ниското и несправедливо заплащане, както и с несигурните условия на труд. Работодателите трябва да работят заедно със синдикатите, за да договорят едно приемливо равнище на заплащане за различните сектори, както и задоволителни договори за своите работници и служители, така че да не им се налага да полагат безкрайни часове труд, за да свържат двата края. Това трябва да се случи не само във Великобритания, но и в целия ЕС. Предобладаващата част от търсещите работа хора пристигат в държави като Великобритания и Германия, именно защото заплащането в родните им страни е твърде ниско, за да могат да си позволят да живеят достойно, както и поради причината, че добре-платените работни места са изключителна рядкост. Именно тук и е изключително важно да бъде подчертано, че всички изследванията единодушно сочат, че финансовите ползи, които обществото извлича от плащанията и осигуровките на мигриращите работници и служители са в пъти по-големи от приходите, които те самите получават.

ЕКП изрази своята дълбока загриженост, че разпоредбите, по начина, по който са предложени в настоящото предложение за нов договор, биха могли да ограничат свободното движение на всички или на преобладаващата част от работниците и служителите от страните-членки на ЕС. Това би било крайно неприемливо и по тази причина ЕКП призова към допълнитено разясняване на въпросните разпоредби и вземането на предпазни мерки срещу подобно неправилно тълкуване.

Така написаните предложения биха могли да доведат до далеч по-сериозни и негативни резултати, отколкото е допустимо и да позволят на държавите-членки да ограничават достъпа до така необходимите работни места, трудови ползи и права, което би било в пълен разрез и незачитане на Хартата за основните права на ЕС, като например: плащане при заболяване, обезщетения за майчинство или достъп до здравни грижи и осигуряване. ЕКП призовава към разяснение на горе-посочените разпоредби и уверение, че няма да бъдат ограничавани основни човешки права.

ЕКП призовава също към по-активно включване на социалните партньори. „Предоговарянето” на условията за членство на Обединеното кралство в ЕС не може да бъде ползвано за предложения с цел изменения в Договорите за ЕС, или във вторичното европейско законодателство. Социалните партньори трябва да участват и да бъдат консултирани по всички социални въпроси на европейско равнище. При тези преговори, това не се случва.

В този смисъл ЕКП предлага няколко конкретни препоръки:

  • Предоговарянето трябва да се отнася единствено за отношенията между Великобритания и Европа и следва да не застрашава основополагащите принципи на ЕС, като създава нови правила и разпоредби за целия ЕС, правила, които са следват интересите само на една държава-членка;
  • Договорът не трябва да довежда до промени в Договора за ЕС, нито в Регламентите за свободно движение, а именно Регламенти 492/2011 и 883/2004;
  • Необходимо е да се дадат гаранции, че подобно „аварийно“ нарушаване на правилата, такова, каквото се прави за Великобритания сега, ще остане изключение, ограничено във времето (4 години е твърде дълъг период: 2 години е по-удачно, защото съответства на правилата за командироване на работниците и служителите). Необходимо е също, за подобно изключение да се изискват обективни доказателства, което не се прави в случая с Обединеното кралство;
  • Всички ограничения следва да се прилагат само за конкретни помощите/плащания, а не за всички елементи на социалната сигурност, предвидени в разпоредбите на Регламент № 883/2004(ЕО), отнасящ се до координацията на системите за социална сигурност на база на данъчен и/или социален принос ;
  • Правилата не следва да се прилагат автоматично за Великобритания – държавата трябва да премине през същия процес на оценка и вземане на решение, предвидени за всяка друга страна-членка.

Както вече е посочено в съвместното писмо на ЕКП и TUC, визията на Европейското синдикално движение за реформа в Европа се основава на принципа на спазване на основните права, достойните работни места, добрите заплати, справедливостта и устойчивия растеж. Празното говорене за конкурентоспособност и намаляване на бюрокрацията няма да създаде нови работни места. И дори по-скоро увеличаването на търсенето чрез повишаване на заплати и програми за публични инвестиции ще стимулира растежа и ще изведе Европа на по-устойчив път.

Европейското синдикално движение счита, че подобен „количествен подход” към законодателството, прилаган под формата на намаляване на задължения или цели, нито ще подобри качеството, нито пък ще спомогне за справяне с неадекватното прилагане на регламентите. ЕС трябва да даде гаранции, че ангажиментът за по-добро регулиране, няма да доведе до атака над социалните и трудови права. Така наречената реформа няма как да спечели подкрепа, ако затруднява и без това трудния живот на работниците и служителите.