Обн. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2012г.

На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса на труда

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

Признава Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище за срок 4 години.