е специалното събитие, което ще се проведе на 24 юни 2011 г. от 9.30 ч. в комплекс „Изида“, зала 2, гр. Добрич.
В рамките на събитието ще бъдат представени различните форми на учене формално, неформално и самостоятелно, като ще бъде даден акцент върху самостоятелното учене като възможност за самоорганизирано усъвършенстване на знания, умения и компетентности, необходими за всяка работна среда. Ще бъде представена платформата за Дистанционно електронно обучение „Достоен труд“, чрез която се осъществява самоорганизирано учене по теми, свързани с обществени и трудово-правни отношения. Представянето на възможностите на платформата ще бъде последвано от онлайн запознаване на наличните ресурси в нея, както и демонстриране на техническите й параметри, след което участниците ще дискутират въпроси, свързани със самоорганизираното учене, като една от формите на самостоятелното учене.
Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“ се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.