Защо Достойният Труд е толкова важен?

Всеки човек би трябвало да има работа, която да му осигурява един по-добър живот, който да отговаря на исконните човешки нужди. Фактор от изключителна важност за постигането на тези цел е професията. Милиони жени, мъже, млади хора, емигранти и имигранти, които работят или търсят работа, имат нужда от подкрепата на правителствата, които да вземат необходимите мерки:
– за осигуряване на социална защита, а също така и пълно зачитане на правата на работниците, както в практиката, така и в законодателството. Икономиката се нуждае от продуктивна работна ръка, за да се развива;
– за създаване многобройни значими професии, както за жените, така и за мъжете. Професиите могат да бъдат подобрени, само ако отговарят на стандартите на живот и основните права на човек. Социалната защита дава на работниците сигурността, от която се нуждаят, за да посрещнат бъдещето с увереност.

Поради тази причина всички правителства трябва да бъдат убедени да работят повече за създаване на работни места и нови професии. Разбира се не какви да е професии, а достойни професии за всеки един човек. Често в обект на оживени дискусии се превръща факта, че от една страна държавите не могат да си позволят справедливи заплати и по-добри условия, но от друга краткосрочните разходи бързо ще бъдат възстановени от ползите в дългосрочен план. Ето защо Достойният Труд е най-добрият начин за борба с бедността на международно ниво, защото за повечето хора по света липсата на работа означава бедност.

Какво да разбираме под понятието „Достоен Труд“?

Най-точният отговор е работа, която осигурява на личността по-добър живот. Съществува обаче и по-изчерпателен отговор: достоен труд, като понятие и цел, беше въведено и първоначално представено от Международната организация на труда (МОТ) през 1999 г. Концепцията за Достоен Труд се състои от четири компонента: заетост, права, защита и диалог. Понятието Достоен Труд е основано на убеждението, че и четирите компонента са необходими, за да се създадат възможно най-добрите перспективи за социален прогрес и развитие.

Заетост означава…
– Справедливи доходи, които да осигурят достойно съществуване;
– Еднакво отношение и възможности за всички;
– Добри трудови условия;
– Безопасност и здраве на работното място;
– По-добра работа, която да повишава самоуважението на индивида;
– Възможности за лично развитие.

Правата на работниците по отношение на заетостта са…
– свобода да се синдикализират;
– свобода да се изразяват;
– правото и на мъже, и на жени да участват при взимането на решения, които засягат техния живот;
– правото за колективно договаряне;
– да не бъдат дискриминирни;
– да не бъдат подлагани на насилствен труд;
– да не се използва детски труд;
– правно признаване и достъп до законодателната система;
– наличие на основни правила, установени в законодателството;

Социалната защита обръща внимание на…
– значението на връзката между продуктивната заетост и сигурността за тези, които по някаква причина нямат работа;
– защита от загуба на работата или намаляване на дохода поради травма, майчинство, бащинство или напреднала възраст;
– значението, което има едно справедливо и съпричастно общество;

Социалният диалог подчертава…
– че работниците и работодателите имат правото да бъдат представлявани чрез техните организации;
– че най-добрите и трайни решения на проблемите се постигат само чрез сътрудничество, което е в основата на стабилността, устойчивия растеж и развитие;
– че съществуват начини, с помощта на които конфликтите може да бъдат обсъдени и съответно решени;

Инициативите на МКП:

„Достоен Труд за Достоен Живот“

В момента МКП работи в насока разпространяване и запознаване на колкото е възможно повече организации, институции и държавни учреждения със значението на Достойния Труд. През януари 2007 г. на Световния Социален Форум, който се състоя в Найроби, Кения, беше проведена международна кампания от Алианса Достоен Труд. В състава на Алианса влизат МКП, ЕКП, Солидарност. Целта на Алианса е идеята за Достоен Труд да заеме основно място в икономическата, финансовата и социалната политика, както на местно, регионално, така и на световно равнище.

Мероприятия по целия свят

През 2007 г. бяха организирани няколко мероприятия, включително работни групи и семинари, в много държави като Украйна, Коста Рика и Гана.

В навечерието на срещата на Г8 в Берлин, Германия през 2007 г., 200 млади хора от всички шест континента се събраха, за да обсъдят проблеми и стратегии, относно пречките пред Достойния Труд. Декларация от 10 искания, призоваваща лидерите на Г8 към спешни мерки по отношение икономическите и социални проблеми, причина за безработицата и несигурните работни места при младите хора, беше връчена на Министъра на труда и социалната политика-Kajo Wasserhoevel.

След срещата в Берлин, Младежката секция на МКП възприе курс на политика за Достоен Труд за младите хора и пое ангажимент да участва активно в кампанията. Документите могат да бъдат намерени на интернет страницата на МКП.

Какво може да се направи?

Повечето от дейностите на синдикатите могат много лесно да бъдат отнесени и свързани с инициативата за Достоен Труд. Тук са дадени някои идеи за това как може да бъде подкрепена инициативата за Достоен Труд.

Кампанията е възможност за подобряване на стратегиите на вашия синдикат, относно Достойния Труд: създаване на нови работни места, справедливо заплащане, привличане на нови членове в синдикализма, мигриращите работници и положението на младите хора. Обърнете внимание по-специално на жените и младите хора, защото повечето от тях работят временно или за ниско заплащане.

– Жените продължават да се борят с дискриминацията в различните й и многобройни проявления, като по този начин се допринася за повишаването на бедността в световен мащаб;
– До 93% от всички достъпни за младите хора професии, са нелегални или несигурни.