На 29 април по време на конференция в Атина, организирана от гръцкото председателство на ЕС, Европейската Фондация Eurofound, представи своя доклад, анализиращ положението на семействата по време на икономическата криза и посочващ основните политики и мерки, които трябва да бъдат предприети, за да бъдат защитени от риск за изпадане в бедност и от социално изключване.

Посочените мерки включват широк спектър от услуги и социални придобивки, като осигуряване на подходящо жилище, получаване на помощ при отглеждането на децата, достъп до здравеопазване.

Семействата в Европа се сблъскват с все по-сериозни трудности и все по-трудно свързват „двата края“ на бюджета си. Техните трудности са задълбочени в резултат от кризата. Тези социални групи вече са поставени в неравностойно положение и са сериозно застрашени от бедност и социално изключване. В допълнение, непрекъснато се задълбочават различията между отделните семейства – бедни родители отглеждат деца, живеещи в момента в бедност.

Съществуват значителни различия в дела на домакинствата, които имат деца: те са над 40% в Ирландия и Румъния, но под 25% в Германия. Сред домакинствата с деца делът на домакинствата с един родител е най-висок в Дания (21%, но това са само 5% от всички домакинства) и Ирландия (20%, или 9% от всички домакинства). Тези цифри са най-ниски в Гърция и Хърватия (4% от домакинствата с деца, или 1% от всички домакинства). Латвия има най-висок процент на домакинства с един родител като цяло (29%), следвана от Ирландия (26%). През 2005 г. Великобритания е била сред страните с най-висок дял самотни родители (в рамките на всички домакинства) и с най-висок дял на деца, живеещи с един самотен родител (от всички деца). Към 2011 г. тези показатели са намалели значително.

Изследването на Еврофонд потвърждава, че семействата, в които има безработен, се сблъскват с трудности при плащане на сметките си и едва свързват „двата края“ – между 20% и 25% oт работещите самотни родители се сблъскват със сериозни финансови затруднения. Данните отново са много различни за отделните страни, но все пак те посочват, че семействата, в които има безработен са в по-тежко положение, отколкото семействата от един родител. През 2011 г. за тези семейства е било много по-трудно да покриват разходите си, спрямо тяхното положение през 2007 г. За семействата, в които и двамата родители работят, не се наблюдава подобна тенденция и онова, което е най-интересно, те не изпитват сериозни затруднения, причинени от кризата. В този смисъл влошаването на финансовото състояние е по-очевидно в семейства, които още преди кризата са били в затруднено положение. Подобно влошаване същевременно предполага и несигурност в жилищното обезпечаване на семействата. В доклада се посочва че през следващата година около 17% oт семействата, в които има безработен, може би ще се наложи да сменят жилището си поради факта, че повече не могат да си позволят да поддържат предишния си дом. В сравнение с 2007 г., този показател е увеличен с 6% за семействата с безработен самотен родител и с 9% за семействата от безработни родители.

Същевременно са се задълбочили конфликтите в семействата с деца, самотните родители, които работят много по-често предизвикват конфликтни ситуации, в сравнение с останалите работници.

Основният извод на доклада на Еврофонд е, че в Европейския съюз за периода 2007-2011 процентът на социално изключените е нараснал от 10% на 12% .

С пълния текст на Доклада може да се запознаете на:
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1389.htm?utm_source=newsrelease&utm_medium=mnd&utm_campaign=familiesineconomiccrisis20140429