ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

КОПИЕ ДО
ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ

 

 

 

Уважаеми г-н Борисов,
Уважаема г-жо Танева,
Уважаеми проф. Желязков,

 

            От името на Национална Федерация „Земеделие и Горско Стопанство“ към КТ “Подкрепа“  Ви уведомяваме за следните възникнали проблеми, които засягат възнагражденията на служителите и крайно неблагоприятните условия на труд  в Българска агенция по безопасност на храните. И към настоящия момент в структурите на БАБХ не са изпълнени клаузите на  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в сила от 01.07.2012 г., доп. ДВ. бр.78 от 4 септември 2020 г. и произтичащите от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация увеличения на възнагражденията на служителите в БАБХ. Това трябваше да се случи през настоящата 2021 го.

            След проведените разговори, получихме информация, че на БАБХ не е отпуснат необходимият бюджет като ангажимент за изпълнение на законовите текстове ! За пореден път трябва да подчертаем в какво се състоят крайно незадоволителните условия на труд в БАБХ:

  • драматично състояние на автомобилния парк, което обуславя необходимостта от нови коли на терен;
  • липса на средства за ремонт на колите, което налага спирането им от движение или влагане на лични средства за ремонтите им;
  • недостиг на лимит от гориво;
  • липса на средства за закупуване на ново и ремонт на старо офис оборудване;
  • недостиг на средства за канцеларски материали;
  • недостиг на средства за ремонт на сгради и лаборатории (особено на подразделенията на БАБХ).

Предвид така изложените проблеми е видно, невъзможно изпълнението на трудовите им задължени, качествено и в срок.

            НФЗГС към КТ “Подкрепа“ счита, че неизпълнението на посочените по-горе наредби е нарушение на трудовото законодателство, „Браншовия колективен трудов договор“ и „Споразумението за уреждане на по-благоприятни условия на труд“. Ето защо се обръщаме към Вас, с искане за съдействие и настояваме да бъдат изпълнени условията на двата нормативни акта, за да се увеличат заплатите на служителите в БАБХ за 2021 г., според оценката от последното им атестиране и осигуряване на допълнителни средства за нормална трудова дейност в подразделенията на БАБХ.

 

31 март 2021 г.

Анелия ИВАНОВА – Председател на НФ“ЗГС“ на КТ “ПОДКРЕПА“