1. Не се представят документи за отчитане на работното време, което възпрепятства да се установи полагането на извънреден труд, нощен труд и работата през дните на национални празници.
  2. Не се изплащат допълнителните трудови възнаграждения – за продължителна работа, нощен труд и трудово възнаграждение в удвоен размер за работа през дните на официални празници.
  3. Сключват се трудови договори на основание чл.138 от КТ, за непълно работно време (4 часа на ден) или на основание чл.114 от КТ (40 часа месечно), но голяма част от работодателите, чрез сключване на трудови договори на горепосочените основания от КТ, на практика заобикалят закона.
  4. Трудовите договори, които се сключват в редица икономически дейности са на основание чл. 114 от КТ, а именно за работа до 5 дни в месеца. На практика работата по графици и реално отработеното време от наетите е много повече, но предвид характера на сключения трудов договор времето, което работят, не им се води както за трудов стаж, така и за осигурителен.
  5. Трайна е тенденцията за неизплащане на дължимо трудово възнаграждение, в т. ч. и на чл. 245, ал.1 от КТ (да се гарантира изплащане на трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното трудово възнаграждение на работника или служителя, но не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната).
  6. Наблюдават се и доста нарушения на ЗЗБУТ – нарушенията по осигуряване на безопасност и здраве при работа – както и по създаване на организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, условията по хигиена на труда и техническата безопасност на труда.
  7. Все още има доста нарушения, свързани с полагането на труд, без да има сключен трудов договор.
  8. Нарушения, свързани със забавяне плащането на положения труд по трудов договор или изобщо неплащане.
  9. Работа на непълнолетни без разрешение на Инспекцията по труда.