От години Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ настоява образованието да стане национален приоритет и да бъде категоричен ангажимент на управляващите. Инвестициите в образованието, безспорно и вече видно за всички, са инвестиции в успешното бъдеще на България – подготвени млади хора и икономически растеж за просперираща нация. Работни места, високи доходи и развиваща се икономика се постигат само с качествено образование. В програмата на управляващите е заявено желанието и волята за привличане на мотивирани, подготвени и подкрепяни учители чрез инвестиции в тяхното развитие и квалификация; удвояване заплащането на учителите до края на мандата, което дава надежди да се сбъднат стратегическите цели и стремежи на обществото ни:

  • Привличане на млади учители, които сега са под 5% – това може да се случи с добра мотивировка и работни заплати, кореспондиращи с тяхното очакване. По статистика на Синдикат „Образование“ младите до 25 години биха станали учители при работна заплата от 1500 лева.
  • Привлечените млади хора трябва да имат перспективи за тяхното хоризонтално и вертикално кариерно израстване. Сега хоризонталното кариерно израстване е много мудно, а вертикалното – недостъпно поради липса на мандатност на директорската длъжност;
  • Модернизиране и практическа насоченост на обучението във висшите училища за придобиване на професионална квалификация “учител”;
  • Система за целенасочена подкрепа и квалификация на учителите, като открием принципи за мотивация за квалификацията, свързани с адекватно заплащане на кариерните длъжности и професионално-квалификационните степени. Сегашната система е от императивен характер, който руши професионалната мотивация и качеството на квалификацията. Необходима е промяна във философията на допълнителните плащания за кариерни длъжности с мотивиращо големи разлики;
  • Финансова подкрепа и стимули за учители, работещи с деца със специални образователни потребности, с деца от уязвимите групи и с талантливи деца. Сега системата се справя лошо със социализацията на децата и учениците със СОП, които са в реалните училища, поради огромния брой останали деца и висока часова норма на ресурсните учители. Необходима е специална финансова подкрепа за учителите с допълнителни финансови стимули и намаляване на броя на учениците от ромски произход в група и клас за успешна интеграция. Необходим е специален финансов стандарт, по-висок в пъти за работа с надарени и талантливи деца;
  • Необходима е цялостна промяна на концепцията при определянето на директорите на образователни институции. Много е важно въвеждането на мандатност на директорската длъжност. Едновременно с мандатността е необходимо да се въведат изисквания към директорската длъжност, като ценз в управление на образованието, управленчески опит в години повече от изискуемите за кариерната длъжност „Старши учител“. Гарантиран успех на тази концепция е участието на представителните синдикати в комисиите на директорските конкурси и комисиите при контрола на управлението на директори;
  • Осигуряване на високо ниво на автономност, отговорност, доверие и грижа за учителите по време на професионалния им път и след приключване на тяхната активна кариера. Компенсаторните механизми към професията на учителя засега изцяло липсват и гарантирано отблъскват младите от учителската професия. Срочно е необходимо да се въведат паралелно няколко дейности за компенсация и съхранение на учителите при увеличаване на пенсионната им възраст. Това е важно за качественото образование и задържане на работещите в системата. Учителите трябва да могат да ползват година за квалификация, при изработени четири години, като тази година им се заплаща като платен отпуск. Нормативът на учителя трябва да се намалява като тежест и брой часове след 50 годишна възраст, като се редуцира с един час по-малко седмично за всяка следваща година, като това да не се отразява на работната заплата. Пенсията на учителите да достигне европейската норма от 70% от работната заплата, при сегашни малко над 40%. При натоварване над седмичната или годишна норма, надвзетите лекторски часове да влияят за по-ранно пенсиониране.

За постигане на гарантиран равен достъп, индивидуален подход към децата и учениците и подкрепа за успешната им реализация, посочени в приоритетите на управляващите за образованието е необходимо:

  • Да се вмени задължение на директорите чрез гарантиране и на необходимия финансов ресурс да назначат психолог и педагогически съветник във всяко училище, където е необходимо и повече от един. Броят на ресурсните учители и помощниците на учителите да зависи от нуждите на училището, а не от делегирания бюджет.
  • Финансиране на безплатни занимални и занимания по интереси, което трябва да бъде преход към европейска целодневна организация на учебно-възпитателния процес. Съществуващият целодневен модел обикновено се свързва с писане на домашни в класната стая.
  • Задължително преминаване в едносменен режим на организация до края на мандата, императив, заложен в ЗПУО.

За 4-годишния си мандат правителството обещава увеличение на финансовия ресурс за образование в размер на близо милиард в следващите три години – политическо решение, което би гарантирало поставянето на образователната система в режим „приоритетен“.

 Синдикат „Образование“ заявява своята безрезервна подкрепа в заявената готовност на премиера на Република България, г-н Бойко Борисов, да направи образованието по-добро за нашите деца, подкрепя волята на министъра на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев, да направи българското образование успешно и на световно ниво, подкрепя усилията на финансовото министерство, в лицето на министър Владислав Горанов, да осигури и обезпечи необходимите финансови средства за достигане на 6% от БВП за образование в рамките на мандата.

Действията на правителството на Република България за постигане на приоритет образование са в унисон с действията на други европейски страни, като Румъния, която прави 200% увеличение на работната заплата, и Полша, която обсъжда 20% увеличение на заплатата на учителите от 1 200 евро.

ЮЛИЯН ПЕТРОВ, председател на СО „Подкрепа“