Резолюция на Изпълнителния комитет на ЕКП

ЕКП изразява своята сериозна загриженост от провала на спасителните финансови мерки, предприети до момента от Европейския съюз по отношение на икономиките в дългова криза. Наложените строги финансови ограничения доведоха до влошаване на състоянието на икономиките им и тези страни ще трябва да се изправят пред продължителна рецесия, съпроводена с увеличаване на бремето на бюджетна задлъжнялост и безработица.

Това е един реален риск пред страните с бюджетни дефицити и представлява огромна опасност за Европа и за държавите-членки.

ЕКП отправя призив за промяна в подхода на Европейския съюз и за предоставяне на по-значителна помощ, както следва:

– Амбициозен план за европейски инвестиции, основан освен върху останалите си източници, и върху прекратяване на ползваните до момента субсидии от европейски структурни фондове;
– Европейският съюз и Европейската Централна банка трябва да се подготвят за облекчат натиска върху икономиките в дългова криза чрез издаване на свои облигации;
– Европейската Централна Банка трябва да осигури на държавите членки достатъчно евтин и ликвиден финансов ресурс такъв, какъвто понастоящем им предоставя банковият сектор.

Пактът Евро + (засягащ 17те страни членки на Еврозоната и още шест други) оказва съществено влияние основно върху работните заплати, защото той включва препоръки към държавите-членки за:

– Сравняване на общностните разходи за работна сила;
– Негативно отношение към индексирането на работните заплати и най-вече към централизираното колективно договаряне;
– Взаимна обвързаност между работната заплата и производителността на труда, без да бъде отчетена инфлацията или съпоставимостта;
– Натиск за намаляване на работните заплати в публичния сектор и в някои случаи за плащане на минимални заплати;
– Натиск за намаляване на правата при пенсиониране;
– Подкрепа на стриктен законов контрол на бюджетната задлъжнялост (с други думи спирачка за повишаване на бюджетните дългове).

ЕКП отново изразява становището си, че подобен подход е напълно неприемлив за европейските синдикални организации, които настояват да бъдат спазени следните пет принципа:

– Работните заплати не са враг, а двигател на икономиките, те стимулират растежа и заетостта;
– Автономността на социалните партньори при колективното договаряне и работните заплати;
– Поддържане на равнището чрез увеличаване на работните заплати, съобразно инфлацията и производителността на труда;
– Тенденцията за увеличаване на неравенствата в доходите трябва да бъде преустановена;
– Борбата срещу дъмпинга в заплащането на труда трябва да бъде засилена;
– Нивото на пенсиите трябва да бъде защитено и правилата за регулиране на бюджетната задлъжнялост трябва да бъдат съобразени със съществуващите реалности и с възникващите извънредни обстоятелства.

Конгресът счита, че още в самото начало на своя следващ мандат ще трябва по най-бързия начин да бъде анализирано отражението на Пакта Евро + и най-вече на най-болезнения въпрос – възможността работните заплати да се превърнат в инструмент за конкуренция при заплащането на труда. Този анализ ще трябва да вземе под внимание постъпилите по време на подготовката на Конгреса различни предложения за минимални заплати.

Новият Изпълнителен комитет ще бъде натоварен със задачата да изготви този анализ с цел да заздрави единството и сътрудничеството в една от най-тежките ситуации, пред които се е изправяла ЕКП досега.