Европа е едно от най-добрите места за живеене, работа и бизнес в света, защото нашите социални пазарни икономики съчетават свободните пазари, частната инициатива, икономическите свободи, свободното движение на хора и социалните държави, предназначени да осигурят социални права и обществени услуги. Независимо от това, Европа все още бива изправена пред множество икономически, социални и политически предизвикателства. Те изискват амбициозни европейски решения, обединеност на държавите-членки разполагат и всеобща солидарност.

По време на своята среща Европейските социални партньори подчертаха следното:

  • Икономическото и социалното сближаване трябва да бъдат подобрени с акцент подобряване на функционирането на пазарите на труд;
  • Европа трябва да продължи да има най-силно развитите социални системи в света, които да гарантират високоефективните обществени услуги, а също така европейският социален модел ще става все по-силен и устойчив с активната подкрепа на социалните партньори;
  • Добре функциониращият социален диалог на европейско, национално, секторно и фирмено равнище е важен за разработването на ефикасни политики, които ще спомогнат за европейския просперитет и ще гарантират социална справедливост;
  • Европейските социални партньори следва да бъдат консултирани относно всички политики на ЕС, които засягат пряко или косвено заетостта (като например: индустриалните политики, политиките в областта на климатичните промени, търговия, цифровизация, пазар на труда и тези, свързани с професионалните умения).
  • Трябва да бъде подобрена атрактивността на Европа като място за инвестиции и разкриване на работни места, мобилизиране на публични и частни ресурси. Също така трябва да бъде обърнато специално внимание на нуждите на малките и средни предприятия, тъй като именно те са основен двигател за растежа на заетостта.
  • Трябва да се противодейства на относителния спад в европейската промишленост (особено имайки предвид значението на производството като двигател на растежа и създаването на работни места във всички сектори на икономиката, включително в този на услугите);
  • Що се отнася до последващите действия относно Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, европейските социални партньори подчертават необходимостта от амбиция за развитие на ЕС, за да бъде в състояние да се справи с предизвикателствата, а също така и да насърчи икономическия и социален напредък, като се подобри координацията и сътрудничеството в икономическия и валутен съюз и като се гарантира правилното функциониране на единния пазар на ЕС и неговите четири свободи.

Позиция на ЕКП