Конвенцията на МОТ за полагащите домашен труд вече е ратифициран от две държави, което означава, че ще влезе в сила в срок от една година. Конвенцията обхваща основните трудови права на десетки милиони домашни работници по цял свят.

Филипините са втората страна ратифицирала Конвенция 189 на МОТ относно Достоен труд за домашните работници, което от своя страна означава, че първият световен стандарт, отнасящ се до полагащите домашен труд, трябва да влезне в сила през следващите дванадесет месеца.
Ратификацията от Филипините е значителен сигнал за милиони домашни работници, които ще бъдат защитени, когато Конвенцията влезне в сила. Надявам се, че също така ще бъде и сигнал за останалите страни-членки и че скоро ще станем свидетели на това как все повече държави се ангажират със защита правата на полагащите домашен труд – заяви Генералният директор на МОТ Хуан Сомавия.
Историческата Конвенция разпростира страндартите на МОТ в сектор, който е твърде слабо регулиран и все още остава в голямата си част в рамките на сивата икономика.
Най-актуалните изчисления, направени от МОТ на база национални проучвания и/или преброявания в 117 различни държави, в световен мащаб оценяват броят на домашните работници на около 53 милиона. Но тъй като този вид работа често се полага по скрит и нерегистриран начин, експертите смятат, че общият брой на този вид работещи най-вероятно достига над 100 милиона.
В развиващите се държави, домашните работници представляват поне от 4 до 12 процента от наетите с договор работници. Около 83 процента от тях са жени или момичета, като в по-голямата си част са мигранти. В световен мащаб домашните работници представляват 3,6 процента от наетите с трудов договор работници.
Новият трудов стандарт обхваща всички хора, наети с цел извършване на труд в рамките на домакинството и предвижда специални мерки за защита на този вид работещи, които дали поради младата си възраст, дали заради националността си или заради социалния си статус, биват излагани на множество допълнителни рискове.

Уругвай е първата държава, която ратифицира въпросната Конвенция (C189) – на 14 юни 2012 г.

Конвенцията представлява международен договор, който е законово задължаващ за страните-членки, които го ратифицират, докато придружаващата го Препоръка от своя страна предвижда подробни насоки за това как точно да се прилага Конвенцията.
Конвенция 189

Домашните работници, които обгрижват семействата и домакинствата трябва да имат същите основни трудови права като останалите видове работещи. Тези права включват:

Разумен брой работни часове;
– Седмична почивка от поне 24 последователни часа;
– Ограничение за плащане в натура;
– Ясна информация за реда и условията на заетост;
– Зачитане на основните принципи и права на работното място, включително свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне.