На 18 декември 2022 г. се подпуса споразумение за сътрудничество между Министерство на земеделието и организации на работници и служители и на работодатели, браншови предприятия в системата на Министерство на земеделието. Целта на Споразумението за сътрудничество е създаване на по-атрактивни условия на труд и достойно заплащане в областта на селското, горското и рибното стопанство посредство социален и институционален диалог.

Приоритетите, около които се обединяват и споделят страните, са:

  1. Обмен на знания и информация за устойчиви земедлски практики за подобряване условията на труд в областта на земеделието.
  2. Повишаване професионалната квалификация и провеждането на тематични обучения в областта на растениевъдството и животновъдството.
  3. Създаване на условия за улесняване достъпа до пазара на работна сила в земеделието.
  4. Социална условност като гаранция за правата на работещите в сектор „Селско стопанство“ – социални и трудови стандарти, здравословни и безопасни условия на труд.
  5. Предприемане на съвместни инициативи, форуми и конференции за обсъждане на актуалните проблеми и набелязване механизми за тяхното преодоляване.
  6. Подобряване на социалния диалог между Министерство на земеделието и браншови организации, като механизъм за постигане привлекателност на трудовия пазар в сектор земеделие.
  7. Всякакви други области от взаимен интерес, договорени от Страните.

Споразумение за сътрудничество между Министерство на земеделието и организации на работници и служители и на работодатели, браншови предприятия в системата на Министерство на земеделието