ДО
Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

КОПИЕ:
ДО
ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В свое писмо от 8 април 2022 г., до тогавашния министър на здравеопазването, броени часове преди сключването на новия Отраслов колективен трудов договор, Медицинска федерация „Подкрепа“ заяви ясно и категорично, че „със сключването на ОКТД ще се постигне само първа и плаха крачка към реалното осъществяване на поетите от правителството конкретни ангажименти“. Недвусмислено предупредихме, че без определени конкретни действия, „ще имаме формално договорени, но неприложими и неизпълнени параметри по отношение на ръста на заплатите в отрасъл „Здравеопазване““. В същото писмо ние изчерпателно изброихме и конкретни стъпки, които трябва да се предприемат, за да се постигнат ефективни резултати, вкл. по отношение възнагражденията на служителите във второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, в т.ч. на заетите в Регионалните здравни инспекции. Във връзка с последното посочихме както нуждата от осигуряване на финансов ресурс, така и потребността от предприемане на промени в нормативната база (в преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация), които да създадат юридическа възможност за еднократно определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на заетите при второстепенни разпоредители при МЗ, които работят по служебно или по трудово правоотношение в администрацията.

            Към днешна дата, част от необходимите действия са факт. С ПМС № 210 от 29.07.2022 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за увеличаване на разходите за персонал. С това е осигурен финансов ресурс, който според изричния текст на чл.1 от цитираното ПМС № 210 е целеви и следва да е насочен само и единствено към „достигане на минималните нива на заплащане, договорени в Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ 2022 г. за второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазването“.

            Пак към днешна дата, синдикалните секции на КТ „Подкрепа“ при РЗИ сезираха Медицинска федерация „Подкрепа“ с искане за оказване на съдействие за организиране и провеждане на протестни действия и отпочване на процедура по Закона за уреждане на колективните трудови спорове, в т.ч. предприемане на ефективни стачни действия. Причината за възникналото социално напрежение е липсата на каквато и да е индикация, че одобрените допълнителни разходи по бюджета на МЗ ще бъдат използвани за увеличение на основните възнаграждения на работещите в Регионалните здравни инспекции, каквото е предназначението на част от тези средства съгласно чл.1 и чл.2 от ПМС № 210 / 29.07.2022 г.

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

            Медицинска федерация „Подкрепа“ се е отнасяла и се отнася винаги с необходимите коректност и уважение към всички участници в тристранния социален диалог, вкл. към Министерство на здравеопазването, което е пряк изразител на държавните политики в сектор Здравеопазване. Независимо от това, не можем да пренебрегнем справедливото възмущение на членовете ни в Регионалните здравни инспекции и се солидаризираме напълно с разбирането им, че изстраданото търпение и проявената толерантност в името на общественото здраве, са категорично изчерпани. В тази връзка и предвид неотложността на проблема, с настоящото Ви приканвам, в 7 дневен срок да ни информирате за конкретните действия на Министерство на здравеопазването, които са предприети или ще бъдат предприети (както и в какви срокове) за реализиране на увеличение на основните месечни възнаграждения на заетите в Регионалните здравни инспекции в страната. Вярваме, че ще намерим полезния за обществото и справедлив за служителите механизъм за разрешаване на поставения проблем, но декларираме, че липсата на конкретни и адекватни стъпки в тази посока, ще възприемаме като обстоятелство, което ни освобождава от поетите от нас ангажименти  за коректно и социално отговорно поведение.

 

СОНЯ ВЪРБАНОВА
Председател на
Медицинска федерация „ПОДКРЕПА”