Предстои изготвяне на проекта за бюджет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.  Като взехме предвид спецификите при функциониране, разходите и състоянието на държавните железопътни предприятия: ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Многопрофилна транспортна болница – Пловдив и ИА „Автомобилна администрация“, за целите на финансовата стабилност на компаниите и предотвратяване на възможно социално напрежение сред работещите там смятаме, че е необходимо да се предвидят в бюджета на МТИТС следните предложения:

 1. Прогнозният бюджет за 2017 г. е същият, както през 2016 г. – средства, които са недостатъчни за нормално функциониране на „БДЖ-ПП” ЕООД. Поради това предлагаме следната корекция на бюджета за 2017 г.:
Прогнозен бюджет 2017 Предложение за бюджет 2017
Субсидия за “БДЖ- Пътнически превози” ЕООД 175 млн. лв. 185 млн. лв.
Средства за компенсиране на пътуванията 22 млн. лв. 12 млн. лв.
Капиталови трансфери за нефинансовите  предприятия 30 млн. лв. 30 млн. лв.

 

 1. В тригодишната бюджетна рамка на „Холдинг БДЖ” не са предвидени средства за капиталови трансфери, които са жизнено необходими на компанията. За осигуряване на нормално функциониране на „Холдинг БДЖ” предлагаме включване на капиталови трансфери за нефинансовите предприятия в размер на 30 млн. лв.
 1. Няма промяна и в прогнозния бюджет на ДП „НКЖИ“ за 2017 г. По перо субсидии за нефинансови предприятия са планирани 135 млн. лв. За осигуряване на нормално функциониране на ДП „НКЖИ“ предлагаме финансирането да се промени по следния начин:
 • Субсидии за нефинансови предприятия – 157 млн. лв.;
 • За финализиране на проектите по Оперативна програма „Транспорт“ през 2016 г. са необходими допълнителни 100 млн. лв. към предвидените 105 млн. лв.

Предложението ни е  „Капиталовият трансфер“ за 2017 г.  да е 205 млн. лв.

 1. Прогнозният бюджет на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за 2017 г. е в размер на 8 623 500 лв. Същият през 2016 г. е бил 8 588 500 лв. Незначителното увеличение не спомага за подобряване на устойчивостта и надеждността на Агенцията. За осигуряване на нормално функциониране на ИА “АА” предлагаме бюджетът за 2017 г. да се увеличи на 11 283 500 лева.
 1. В следващата таблица е представен прогнозният бюджет на МТБ-Пловдив за 2017 г. и предложението на КТ „Подкрепа“:
Прогнозен бюджет 2017 Предложение за бюджет 2017
Персонал 1 176 000 лв. 1 713 380 лв.
Издръжка 291 800 лв. 409 741 лв.
Капиталови разходи 0 лв. 99 300 лв.

Общ бюджет на МТБ Пловдив: 2 222 421 лв.

 

 1. Предлагаме да бъдат предвидени и средства за стимулиране на извършването на превоз на единични вагони (до 6 вагона и маршрут до 80 км.) по железопътната мрежа в страната в размер на 10 млн. лв.

 

МОТИВИ към предложението за Проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 Независимо от широко оповестената публично позиция за оздравяване, инвестиции и развитие на железопътния сектор като екологичен и най-енергийно ефективен транспорт; независимо от намеренията за активни действия за справяне с възможни корупционни практики и повишаване на контрола, както и за увеличаване на приходите на ИА „АА”, от прогнозната тригодишна бюджетна рамка, се вижда, че средствата за БДЖ, ДП „НКЖИ”, ИА „АА“  и МТБ-Пловдив остават непроменени спрямо настоящата година.

КТ „Подкрепа“ смята, е че развитие в сектора не може да бъде постигнато, ако отделените средства са равни и по–малки от досега осигуряваните, при положение че с тях не са постигнати търсените резултати. Мотивите за направените предложения са следните:

 1. Субсидията в прогнозния бюджет на БДЖ „Пътнически превози“ за 2017 г. е 175 млн. лв., а средствата за компенсиране на пътуванията – 22 млн. лв. Средствата за компенсиране на пътуванията ежегодно остават неизползвани в порядъка на 10 млн. годишно. Поради това сме свидетели на парадоксална ситуация: средствата за нормално функциониране на дружеството не са (и се планира да продължава да не са) достатъчни, докато в същото време бюджетът за компенсиране на пътуванията отново няма да бъде изразходен. Затова смятаме за целесъобразно част от средствата от перо “компенсирани пътувания” да бъдат пренасочени към “субсидия” за дружеството.

Предвид очакваната нотификация за държавна помощ, би било целесъобразно размерът на “капиталовите трансфери” за дружеството да бъдат запазени в размер на 30 млн. лв. годишно. Това ще позволи на компанията да изпълни одобрения „План за оздравяване и развитие на Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015 – 2022 г., като средствата следва да се използват за закупуване на нов подвижен състав.

 1. В зависимост от това дали ще се получи нотификация за държавна помощ на „Холдинг БДЖ” и дали помощта ще бъде предоставена в пълния размер за покриване на задълженията към банките, ще бъде наложително да се създаде ново перо, средствата по което да се използват за погасяване на заема за мотрисите „Сименс“ на стойност 30 млн. лева годишно.
 1. ДП „НКЖИ” – с предвиденото в началото на 2017 г. увеличение на минималната работна заплата за страната и в изпълнение на подписаните договорености по КТД, в сила от 01.06.2016 г., се очаква средствата за работна заплата и осигуровки в предприятието (при запазена численост на персонала на нива от 2016 г.) да достигнат около 175 млн. лв., което изисква осигуряването на допълнителни средства спрямо отчетените през 2015 г. в размер над 22 млн. лв.

За финализиране на проектите по Оперативна програма „Транспорт“ през 2016 г. са необходими допълнителни 100 млн. лв. над предвидените, тъй като компанията трябва да погасява отпуснатия държавен заем през 2015 г. Целта на заема беше да бъдат финализирани проектите по Оперативна програма „Транспорт” със средствата от “капиталови трансфери”.

 Ако не се осигурят допълнителните средства, проектите няма да бъдат приключени успешно, ще спре процесът на модернизация, ще бъде затруднено и текущото поддържане на железопътната мрежа в страната. Всички тези неблагоприятни последици, ще доведат до натрупване на нови загуби за железопътните превозвачи.

Другият вариант за решаването на този проблем, е чрез отпускане на държавна помощ, чрез която националният бюджет да поеме финансовите корекции по проектите към Оперативна програма „Транспорт“ на стойност около 70 млн. лева. Този подход беше възприет и при проектите на АПИ и ОП „Регионално развитие“.

 1. Предвиденото увеличение в бюджета на ИА „АА” за 2017 г. в сравнение с 2016 г. е в размер на 35 000 лв. То е крайно недостатъчно за осигуряване дори и на необходимите средства за възнаграждения и свързаните с тях осигурителни вноски след промяната на МРЗ за страната от 01.01.2017 г., както и за увеличаването на трудовите възнаграждения на служителите, с цел изпълнението на мерките за преустановяване на порочни практики при извършването на контрол и провеждане на изпити. Ръстът на заплащането се налага и за постигане на равнопоставеност на служителите, които извършват една и съща дейност. Описание на нужните средства:
 • За осигуряване на дейността по провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност и оборудване на необходимите кабинети са необходими 360 000 лв.
 • За извършване на съвместни действия със служители на Главна дирекция “Гранична полиция” още 82 000 лв.
 • За неотложни ремонтни дейности – 799 000 лв.
 • Необходимите капиталови разходи за внедряване на изпитни терминали и закупуване на автомобили за извършване на контролна дейност са в размер на 1 062 000 лв.

Като обобщение необходимите средства са в размер на 11 283 500 лв.

 1. За осигуряване на нормално функциониране на Многопрофилна транспортна болница– Пловдив, предвид предстоящото увеличение на МРЗ за страната и намаления прогнозируем лимит по договора с НЗОК с 30%, е необходимо да се увеличи издръжката на болницата със средства от бюджета на Министерство на транспорта и да се предвидят капиталови разходи за 2017 г. Описание на нужните средства:
 • Осигуряване на средствата, необходими за покриване на предвиденото увеличение на минимална работна заплата от 01.01.2017 г. на 460,00 лв., в размер на 50 980 лв. (с включени осигуровки за работодател).
 • Увеличаване на заплатите на служителите, както следва: санитари и администрация с 20,00 лв.; медицински сестри и лаборанти с 60,00 лв.; старши сестри със 70,00 лв.; лекари със 150,00 лв. и началници отделения с 100,00 лв. Общо необходимите средства за тези цели са в размер на 161 800 лв. (с включени осигуровки за работодател).
 • Увеличаване на клас за прослужено време на 1% съгласно договореното в КТД 2016 г., са нужни 112 200 лв. (напомняме, че служителите се отказаха доброволно от договорения в КТД размер на т.нар. клас за прослужено време, с цел подпомагане на болницата).
 • За осигуряване на специалисти по гастроентерология, пулмология, ендокринология и дейности по физикална и рехабилитационна медицина, както и необходимите за това медицински сестри и санитари (25 щатни бройки), които ще допринесат и за повече приходи от НЗОК, са нужни допълнителни 212 400 лв. (с включени осигуровки за работодател).

От гореизложеното следва, че увеличението на бюджета за 2017 г. за персонал трябва да бъде в размер на 537 380 лв. Така необходимите средства за персонал за 2017 г. са 1 713 380 лв.

В допълнение за последните години, както и в плана за следващите две години, за Многопрофилна транспортна болница – Пловдив не са предвидени средства за капиталови разходи. Чрез постъпленията от НЗОК за работата с клинични пътеки болницата осигурява само част от необходимите средства за капиталови разходи, но те съвсем не са недостатъчни. МТБ – Пловдив притежава сграда, построена през 1987 г., която вече има нужда от генерален ремонт за нормалното ѝ функциониране. За 2017 г. е предвиден основен ремонт на операционна зала, за който са необходими 18 000 лв., основен ремонт на отделение „Вътрешни болести” – 19 300 лв., смяна на дограма на 3 ет. поликлиника – 12 000 лв. и изграждане на противопожарен пръстен – 50 000 лв. Общо необходимите средства за капиталови разходи за 2017 г. са в размер на 99 300 лв.

 1. България като страна-членка на ЕС е част на една от ключовите инициативи на Европейската комисия – „Механизмът за свързана Европа” в съответствие със стратегия „Европа 2020” и „Пътната карта за развитие на екологичен транспорт”. В контекста на съвременните предизвикателства, свързани с:

– промяната на климата и опазването на околната среда;

– необходимостта от постигане на оптимален баланс между различните видове транспорт, чрез насърчаване на по-щадящите екологията възможности за придвижване и пренос;

– за предоставяне на по-голям избор на потребителите по отношение на начина на транспортиране на единични товари;

– стимулиране на малкия и среден бизнес;

– намаляване на “сивата икономика” в автомобилния транспорт;

– осигуряване на условия за устойчив икономически растеж и разкриване на нови екологични работни места

КТ „Подкрепа“ предлага да се стимулира превозът на единични товари (до 6 вагона и маршрут до 80 км.) чрез ЖП транспорт.

Направено проучване на европейската практика сочи, че възможностите за това са няколко:

 • компенсация от държавата чрез увеличение на средствата за собственика на инфраструктурата;
 • компенсация за намалените приходи от инфраструктурни такси, чрез сегментиране на превозите и компенсиране на намалението през увеличение на друг сегмент;
 • компенсация чрез диференциране на стойността допълнителни услуги, заплащани от превозвача;
 • въвеждане на бонуси за друг вид услуги;
 • покриване на загубите от извършената дейност.

В резултат на извършено проучване сред железопътните превозвачи, които  извършват тази услуга в България, беше установено, че средната загуба на оператора за превоз на един вагон е 132 лева.

Подробните данни са видни от следната таблица:

Реализирани приходи и разходи за единични вагони на годишна база
За 4 месеца За 12 месеца
Приходи от единични вагони 18 692 628 лв. 56 077 883 лв.
Разходи за единични вагони 23 931 375 лв. 71 794 126 лв.
Общо загуба от единични вагони 3 238 749 лв. 9 716 246 лв.
Общо превозени вагони 39 576 лв. 118 728 лв.
Средни приходи на вагон 472 лв. 472 лв.
Средни разходи на вагон 605 лв. 605 лв.
Средна загуба на вагон 132 лв. 132 лв.
* Данните са получени от „Система за управление и планиране на ресурсите – БДЖ „Товарни превози“ за първите 4 месеца от годината, които са екстраполирани за 12 месечен период.

На база на данните от анализа, предлагаме средствата за компенсиране на извършваната дейност да са в размер на  10 млн. лв.