КТ „Подкрепа“ разбира нуждата от бързо действие в условия на извънредно положение, но промените в трудово-осигурителното законодателство трябва да се правят внимателно и с оглед възможните негативни въздействия върху българските работници, които са най-уязвими днес.

Тъй като нямахме възможност да участваме в изготвянето на конкретните текстове, се обръщаме към народните представители да припознаят нашите коментари и да направят съответни предложения на днешното заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика към Народното събрание. Визираме един от текстовете, който обаче е основен, това е параграф 22ч, ал. 1.

  • 22ч. (1) За периода на въведеното с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г., за лица, осигурени по чл. 4, ал.1, т. 1 от КСО от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерски съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответното осигурено лице осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.

Силно притеснени сме от възможността тези средства да се изплащат на работодателя, а не на работника, за когото всъщност са предназначени. Трябва да напомним, че дори има случаи, в които работодател (един печално известен енергиен бос е най-драстичният пример) удържа синдикален членски внос на работниците си и години след това (и досега) не ги превежда на синдикалната секция на място. Нерядко работодатели удържат дори осигурителни вноски от възнаграждението на работници и не ги превеждат в осигурителната система.

Когато дейността на бизнеса е ограничена и в общия случай (поне за групата, която ще бъде упомената в акта на Министерския съвет) предприятията няма да разполагат с ликвидни средства, работодателите ще бъдат още по-изкушени да използват финансовите средства от Агенцията по заетостта за съвсем различни цели. Съществува огромен риск тези средства изобщо да не стигат до работниците.

В настоящата ситуация би трябвало да се грижим основно за възможността хората на труда да оцелеят. Всичко останало е второстепенно. КТ „Подкрепа“ настоява текстът в Кодекса за социално осигуряване да гарантира своевременното превеждане на обезщетенията на работниците, а не на работодателите.