КТ „Подкрепа“ изразява принципна подкрепа по внесения ЗИД на КСО. Считаме, че той има за цел да подобри настоящата нормативна уредба на дейността по допълнително пенсионно осигуряване като усъвършенства:

  • системите за управление на пенсионно-осигурителните дружества и изискванията за заемане на длъжности в управителните и контролните им органи;
  • повишени са изискванията към пенсионните посредници и режима на инвестиране на средства на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

Но наред с това КТ „ПОДКРЕПА“ не намира текстове, които да направят разбираема информацията, която се предоставя на осигурените лица в края на годината. КТ „Подкрепа“ многократно настоява информацията, която се предоставя на осигурените лица да съдържа данни за:

– стойността на партидата в лева;

– общия размер да удръжките, извършени от пенсионно осигурителните дружества;

– общия размер на постъпленията от инвестиции на годишна база за осигурените лица.

Оставаме на твърди позиции по отношение на таксите, събирани във втори и трети стълб от осигурените лица:

  • Инвестиционните такси, събирани понастоящем като твърд процент от нетните активи на партидата за управление, подлежат на спешна промяна. Тези такси не може да бъдат процент от съвкупните средства, а функция от реално постигнатите финансови резултати.
  • Считаме, че трябва да отпаднат и месечните такси, които се събират от пенсионно осигурителните дружества за всяка постъпила осигурителна вноска. В противен случай, ПОД трябва да заплащат на НАП за извършената услуга по събиране на вноските и превеждането им по съответните партиди в ПОД.

КТ „Подкрепа“ смята, че одитът на дейността на частните пенсионни дружества, който все още не е приключил, също може да наложи промени в Кодекса за социално осигуряване,  свързани с нормативно решаване и отстраняване на констатирани проблеми и препоръки.

Като представител на интересите на осигурените лица КТ „Подкрепа“ отбелязва, че в предложения ЗИД на КСО липсват промени, отнасящи се до уреждане на правата на осигурените лица във фазата на пенсионните плащания.

Необходимо е да бъде уреден въпросът, свързан със създаването на резерв за лицата, преживели по-дълъг период от актюерските разчети, за всички онези лица, които са избрали да получават пожизнена пенсия. В предишният вариант на законопроекта беше дадена възможност за създаване на такъв резерв, но той дори не беше обсъден в НСТС.  Отлагането на въпроса не е решение, а част от проблема.

Редица изисквания към членовете на управителните и контролни органи са твърде неясни и са свързани със субективна преценка – чл. 121д, ал.1, т.1 – изискването за притежаване на професионална квалификация, знания и опит са общи и пожелателни.

  • Липсва конкретика каква да бъде квалификацията, в кои сфери да е опитът, нужно ли е да бъде на ръководни длъжности, какъв е минимумът на необходимия натрупан опит в брой години и пр.
  • Лицата, управляващи и представляващи ПОД, не могат да заемат друга длъжност по трудов договор – чл. 121е, ал. 2. Логично възниква въпросът: Могат ли да заемат друга платена длъжност, която не е по трудов договор?

Въведените високи размери на санкциите както към ПОД, така и към управителните органи, са гаранция за спазването на закона и ние ги приветстваме, но същевременно трябва да има изключително подробна регламентация и да не се оставя възможност за субективна преценка.

Считаме, че е необходимо цялостно и в пакет да се правят всички  законови промени, касаещи допълнителното пенсионно осигуряване, а не непрекъснато да се уреждат частично отделни аспекти на допълнителното задължително и доброволно осигуряване.