ДО
Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВИЦЕПРЕМИЕР

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЛАЗАРОВ,

 

Със законопроекта се предлага пенсиите да се преизчислят с тежест на стажа на всички пенсии с коефициент 1,35. В мотивите е записано, че това трябва да важи само за действително положения стаж, но в текста на проекта не е уточнено. КТ „Подкрепа“ намира предложението за напълно правилно, но да се посочи за кой стаж се отнася, тъй като в момента има разминаване между законопроекта и мотивите към него.

Второто предложение се съдържа в §7й (следва да се прецени дали „й“ е възможно да се прилага в правната практика). По същество това означава да се преизчислят пенсиите, като се вземе предвид осигурителният доход за 2021 г. Това също е справедливо и така старите пенсии няма да изостават от новоотпуснатите – основен порок на пенсионната ни система. В същото време КТ „Подкрепа“ подчертава, че това би трябвало да се направи през редакция на чл. 100 от КСО (т.нар. швейцарско правило) и осъвременяването на пенсиите да се прави през възможно най-актуалния размер на осигурителния доход, не както е сега като се взема предвид 50% от инфлацията и 50% от ръста на осигурителния доход.

Трябва да обърнем внимание също, че при прилагане и на двата текста, те не могат да влязат в сила от една и съща дата, тъй като това е технически невъзможно. Осъвременяването с осигурителния доход за 2021 г. може да се направи със забавяне, което ще доведе до недоволството на българските пенсионери.

Чухме аргументите на представителя на НОИ в Комисията по осигурителни отношения Институтът да не подкрепи законопроекта. До известна степен те се покриват с нашите съображения, но ние даваме предложения за коригиране на законопроекта, докато НОИ отхвърля генерално искането за преизчисляване основно от финансови съображения. Както са изчислили експертите на осигурителния институт, кумулативно за двете предложения са нужни допълнително по 220 млн. лв. месечно. Тук трябва да се направи уточнението, че тази сума е необходима, ако остане в сила и настоящия текст на чл. 100. Ние предлагаме той да бъде заменен с предложения тук механизъм в §7й. С колко това ще намали необходимия финансов ресурс, експертите на НОИ могат да преценят, но ще са нужни много по-малко средства.

КТ „Подкрепа“ не смята, че липсата на средства е достатъчно оправдание за неактуализиране на пенсиите на българските пенсионери, тъй като този проблем може да бъде решен като:

  • административно се увеличат минималните осигурителни доходи. Знаете, че благодарение на бойкота на работодателските организации преговори за МОД по икономически дейности и квалификационни групи професии не се водят от години. Това доведе до уравниловката между секторите и професиите, като почти всички вече са на нивото на минималната работна заплата. Това стимулира недекларираната заетост и лишава фондовете на НОИ от приходи. Административното увеличение поне с ръста на инфлацията ще помогне за акумулиране на средства за преизчисляването и осъвременяването на пенсиите.
  • увеличение на максималния осигурителен доход до 10 пъти размера на минималната работна заплата. Настоящата ситуация, в която максималният осигурителен доход е равен на максималната пенсия, е математически абсурден и е плод на тежък политически популизъм, който обаче води до обезкървяване на фонд „Пенсии“ на НОИ.

В заключение, КТ „Подкрепа“ изразява подкрепата си за законопроекта с направените от нас предложения за корекции.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

                                ИНЖ. ИОАНИС ПАРТЕНИОТИС
                                ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“