С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,

На проведеното заседание на Комисията  по въпросите на социалните последици от преструктурирането и от приватизацията на 17.06.2019 г., както и на предхождащата среща между представители на социалните партньори и Министерството на икономиката, настояхме забранителния списък за приватизация на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или части от тях да бъде запазен, както и досегашния ред за вземане на решение за приватизация. Получихме уверение, че това ще бъде направено между първо и второ четене на проектозакона в Народното събрание.

Същевременно смятаме, че Законопроектът за публичните предприятия съдържа още няколко проблемни текстове, по които изразяваме своите опасения:

  1. Проектът обхваща управлението на публичните предприятия с 50% и над 50% държавно или общинско участие. Нерегламентиран е въпросът за управлението и контрола в дружествата, в които има миноритарно държавно или общинско участие. Какъвто е например случаят с Български морски флот.
  1. 2. Параграф 2, алинея 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта за публичните предприятия забранява създаването на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, ако стопанската им дейност би могла да се осъществява от частен оператор с цел печалба. Този текст влиза в колизия с чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, който гласи: „Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.

По същество се забранява създаването на държавни предприятия, които макар да извършват стопанска дейност, преследват основно социални цели.

  1. Отворен остава въпросът за начина, по който ще се управляват държавните и общински предприятия, създадени с различни специални закони.

КТ „Подкрепа“ приветства усилията за оформяне на Закон за публичните предприятия. Според нас, той следва да оформи ролята на държавата и общините не като пасивен наблюдател, а като активен участник в икономиката. Впрочем именно от работещи държавни предприятия има нужда Северозападния район, за да се възстанови и да спрат процесите на обезлюдяване. Поради изразените съображения се въздържаме от подкрепа на проекта.

С УВАЖЕНИЕ:

 

                          НЕЛИ ХРИСТОВА

                          КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА КТ „ПОДКРЕПА“

Вижте становището ТУК.