На 13 януари 2010 г. народните представители разгледаха на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми /ЗГМО/, след което последваха събития на тревожност сред обществото.

КТ „Подкрепа“ е сериозно обезпокоена от появилите се индикации по повод измененията в ЗГМО!

Темата за генно модифицираните организми е много чувствителна за българите и към нея трябва да се подхожда много внимателно, защото работата с ГМО засяга цялата нация. Не е без значение и фактът, че 40 Народно събрание не успя да приеме драстични промени на ЗГМО под натиска на гражданското общество.

Основният въпрос е откъде произтича голямата тревога?

На първо място човешкото познание не е достигнало до възможността да даде ясен отговор за последиците, които произтичат от цялостната работа с ГМО и влиянието върху човешкото здраве и околната среда;

На второ място недостатъчно познаване на Директивите на ЕС, особено Директива 2001/18/ ЕС, отнасящи се до работата с ГМО и възможностите за меки промени в националното законодателство по тази тема от вносителите на законопроекта;

На трето място не се гарантира сигурен контрол върху провеждането на опити, освобождаването в околната среда и появата на пазара на генетично модифицирани организми, откъдето произтича заплахата за опазване на околната среда и здравето на човека;

Не се гарантира запазване на уникалното биоразнообразие в България;
Не са защитени интересите на българските фермери и развитието на българското селско стопанство е пренебрегнато.

Ясно е, че българското законодателство трябва да се синхронизира с европейското, но е необходима трезва преценка за цената, която сме готови да заплатим и това да се заяви открито на обществото.В този аспект много полезен ще бъде примерът на другите държави от ЕС, които имат решение на въпроса.

Освобождаването на ГМО в околната среда трябва да се случи след приключване на процеса на съхранение за бъдещите поколения на ценните български видове и сортове, а това направено ли е?

КТ „Подкрепа“ предлага да се сформира експертна комисия, която подробно да се запознае с директивите на ЕС и да предложи нов законопроект за изменение на ЗГМО, като се отстояват националните интереси.
Появилото се напрежение ни дава основание да препоръчаме на народните представители да се вслушат в гласа на гражданското общество.

КТ „Подкрепа“ препоръчва да се достигне до широк обществен консенсус по измененията в ЗГМО, преди да се гласуват окончателно.