УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

С изпратения документ ни уведомявате:

  • ще има проект по ОПРЧР, който ще се изпълнява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
  • нужна е информационна кампания – такава беше задължителна и преди тези промени както в селското стопанство, така и във всички останали сектори. Тъй като освен работниците, работодателите имат твърде слаби познания за социалната система, правата и задълженията, които тя поражда.
  • трябва да отпадне нуждата еднодневните работници да уведомяват дирекциите „Бюро по труда“.

КТ „Подкрепа“ отказва да обсъжда запетаи, когато замисълът е порочен изначално. КТ „Подкрепа“ подчертава, че все още очаква пълноценен анализ на резултатите от приложението на еднодневните трудови договори. Документът, който е изпратен от ИА ГИТ, не е такъв. Коректният анализ следва да съдържа информация за:

  • брой ваучери/договори, които са използвани – в национален мащаб и по области
  • брой на заетите сезонно селскостопански работници – исторически данни и данни за 2015 г. Само сравнението между тези показатели може да покаже дали секторът е осветлен или просто осигурихте извинение на работодателите да продължават да не подписват трудови договори.
  • постъпили данъчни и осигурителни приходи в държавния бюджет от еднодневни трудови договори през 2015 г. Сравнение с данъчните и осигурителни приходи, които биха постъпили, ако тези договори бяха пълноценни.
  • оценка на нереализираните приходи в националния бюджет от санкции, които биха били наложени от ИА ГИТ, за несключени трудови договори. С други думи – колко спести на некоректните работодатели този вид полудоговори.

В средата на месец април 2016 г. би трябвало да обсъдим резултатите от тази иновация, преди да преминем към следващи облекчения на работодателите. И тук ролята на ИА ГИТ е малка. Тя беше основна, преди да й отнемат възможността да се бори със сивите практики в този сектор. Сега може само да регистрира предадените на и получените обратно от земеделски стопани еднодневни ваучери. Вместо да контролира, Инспекцията вече просто администрира.

Още миналата година КТ „Подкрепа“ предупреди, че тези договори унищожават базови принципи за защита на правата и интересите на работниците. Предупредихме, че следват опити за въвеждането им и в други сектори. Това е факт – планът за работа на НСТС за 2016 г.  съдържа предложение за прилагане на еднодневни трудови договори не само в други икономически области (хранително-питейна и туристическа индустрия), но и за разширяване на периода, в който могат да се ползват – между 3 и 5 месеца. КТ „Подкрепа“ се възпротиви на тези предложения не само при въвеждането на еднодневните договори през 2015 г., но и на включването на тази точка в плана въобще.

КТ „Подкрепа“ настоява за обективен, пълен, базиран на данни анализ, който да бъде предоставен на социалните партньори, преди да се правят каквито и да било промени. Задължително е, когато има подобни практики в други държави, те да бъдат проучени. Трябва да започнем да изследваме процесите, за да не ни изненадват резултатите.

 

С УВАЖЕНИЕ:

 ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

 ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“