ДО
Г-Н  ГЕОРГИ ГВОЗДЕЙКОВ
МИНИСТЪР  НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГВОЗДЕЙКОВ,

 

В края на 2023 г. изтича срокът за финансовото изпълнение на европейските програми, финансиращи инфраструктурни проекти в железопътния транспорт в програмния период  на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Реалността, пред която сме представени се повтаря идентично с края на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., когато 190 млн. евро, предвидени за изграждане на железопътна инфраструктура по Оперативна програма „Транспорт“, бяха прехвърлени за изграждането на софийското метро, като общата сума пренасочена към изграждане на метрото заедно със средствата от нереализирани пътни проекти бе на стойност 250 млн. евро. Този ход тогава бе правилен, за да се спаси европейското финансиране. Днес на дневен ред отново стои въпросът за загуба на европейско финансиране, този път по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. С решение на Министерския съвет от  месец юли тази година се правят промени в Оперативна програма „Транспорт и транспортна свързаност“ 2014 – 2020 отново с цел да не се загубят европейски средства.

От една страна, е добро управленско решение за запазване европейското финансиране в определен обем, но от друга – е много тревожен сигнал за неспособността да се реализират проекти с насоченост към железопътната инфраструктура. На фона на очакванията за седемкратен ръст на трафика и обема превози изток-запад, сме свидетели на огромно забавяне при изграждането на инфраструктурни проекти от една страна, а от друга страна – тревога предизвиква бавното преминаване на ГКПП и недостатъчните Интермодални терминали. Всичко това допълнително забавя икономическото развитие на страната.

В тази връзка  и във връзка с изпълнение на поетите ангажименти от страна на Република България за намаляване на въглеродния отпечатък до 2030 г. Конфедерация на труда „Подкрепа” настоява за:

  1. Ускорено приключване на проектите по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., чийто краен срок за изпълнение изтича в края на 2023 г. и финансовият ресурс заделен за Програма транспортна свързаност 2021 – 2027 г. ще бъде намален със стойността на фазираните проекти. Фазирането на проекти от един в друг програмен период води до забавяне с години на реализирането на стратегически железопътни линии като София – Перник – Радомир. Това е породено от липса на финансиране, причинено от пренасочване на финансов ресурс за неизпълнени проекти (по направлението Драгоман – София – Пловдив – Бургас) в миналия програмен период;
  2. Ускорено приключване на проектите по Инструмент за Свързана Европа за програмен период 2014 – 2020 г.;
  3. Незабавно стартиране изпълнението на проекти по настоящия програмен период по Програма транспортна свързаност 2021–2027 г., както и Инструментът за Свързана Европа за период 2021 – 2027 г., за да не се окажем в същата ситуация за трети пореден програмен период;
  4. Незабавно стартиране на реформите и проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Средствата от второто плащане по плана са обвързани с 4 мерки и проекти, в ресора на Министерство на транспорта и съобщенията и са предвидени в приходната част на бюджета за 2023 г. Забавянето с повече от 2 години може да повлияе пагубно върху изпълнението на ПВУ и предвидените да бъдат финансирани от него проекти може да не се осъществят. На карта са заложени 62 композиции подвижен състав, проект за интермодален терминал и проекти за цифровизация, обхващащи както инфраструктура, така и подвижен състав;
  5. Продължаване внедряване на ERTMS ниво 2 в бъдещите проекти по основните и второстепенни железопътни линии в страната извън обхвата на направлението Сръбска граница – София – Пловдив – Бургас/Турска граница, които вече са проектирани и се изграждат с по-ниско технологичното ниво ERTMS ниво 1;
  6. Спешно увеличаване на пропускателната възможност на железопътните линии при Гранично контролно пропускателните пунктове. Наскоро случилият се тежък инцидент край град Пирот в Република Сърбия показа липсата на капацитет и алтернативи за поемане на сегашните обеми от товари.

 

С УВАЖЕНИЕ:

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“