Цялото становище на КТ „Подкрепа“ относно предложения за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на парламента от 13 март 2020 г. може да видите ТУК.


   Днес в комисии към Народното събрание се обсъжда промяна на мерките за времето на извънредното положение. КТ „Подкрепа“ изпрати детайлно становище по отношение на промените в трудовоправните отношения, обезщетенията за работниците и отпуските. Още при обсъжданията на проекта за Закон за мерките и действията по време на извънредното изразихме ясна и категорична позиция, че избраният модел е неработещ, защото е възприета напълно погрешна философия на реализиране на подпомагането. Невъзможно е да се постигне както запазване на заетостта, така и гарантиране на поне част от доходите на голям процент от българските граждани чрез подпомагане, което е адресирано към работниците и служителите, но не предвижда каквато и да е възможност за реализиране на права по тяхна инициатива и с тяхното активно участие.

   Поради тази причина, Конфедерация на труда „Подкрепа” отново настоява да се извърши незабавна промяна в разпоредбите на §6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП, като се възприеме първоначално предложения от нас модел на изплащане на средствата директно на осигурените лица, без посредничеството на осигурителите, за които да се вмени задължение да предоставят информация на НОИ за осигурените лица, спрямо които се прилага мярката.

      От публикувани предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за изменение и допълнение на ЗМДВИП, с удовлетворение установяваме, че представителните работодателски организации вече възприемат и споделят тази наша позиция като правилно и необходимо решение.

  Мярката 60/40 работи само за предприятията, които нямат затруднения и единствено ще се възползват от възможността бюджетът да поеме част от трудовите възнаграждения на техните работници. От първия ден на извънредното положение предлагаме варианта: 100% за заплати до 800 лв., 80% за заплати до 1500 лв., 60% за заплати до 2500 лв. След като този подход не беше приет, предлагаме друг вариант отново с намаляващ процент спрямо възнагражденията, в който ще могат да се включат и работещите в малки и средни фирми:

   Фонд „Безработица“ да изплаща обезщетение в размер 80% от трудовото възнаграждение. Като долната граница е 80% от минималната работна заплата, а горната граница е не повече от 60% от максималния осигурителен доход.

     Настояваме да не се отваря възможност за нови, необосновани уволнения чрез заобикаляне на законови защити като защитата за майки на малки деца, хора с увреждания, синдикални членове. Предложение, което вече е направено.

     Отново настояваме за въвеждане на специален отпуск за някои групи работещи като майки на деца до 12-годишна възраст, които в момента нямат друг вариант освен да използват наличния си платен отпуск, който вече свършва.

       Данъците за бизнеса бяха отложени. Същото трябва да се направи и за самоосигуряващите  се лица. Те нито се считат за работници, нито са бизнес, поради което техните нужди са неглижирани, а задълженията им остават непропорционално високи.

     КТ „Подкрепа“ алармира от началото на извънредното положение, че ще има български граждани, които няма да имат възможност дори да изхранват себе си или своите семейства. В предложената промяна на чл. 6 на ЗМДВИП вносителите предлагат значително ограничаване на възможностите за отлагане на плащане на сметки. Смятаме, че всеки, който може, би продължил да се издължава, за да не се акумулират няколко сметки за комунални услуги впоследствие. Поради това настояваме тази опция за отлагане на плащанията да се запази за тези домакинства, които ще останат без никакви доходи.

     Въпреки твърденията, че през първия месец никой не е пострадал от ограниченията, резултатите са очевидни – големи групи хора остават без средства за препитание. Затова настояваме за спешни мерки за:

– лица, които са в неплатен отпуск;

– работили са само на граждански и други нетипични договори, без трудови такива;

– освободени са от работа, но нямат право на нормално обезщетение за безработица, поради факта, че са ползвали такова през последните три години;

– самоосигуряващи се лица;

– безработни без право на обезщетение за безработица;

– работещи в семейни фирми без трудови правоотношения;

– хора без никакви доходи, които до момента са се прехранвали с нерегистрирана заетост.

    Системата за социално подпомагане категорично не може да гарантира оцеляването на българските граждани. Гарантираният минимален доход е едва 75 лв., а изискванията за получаването му са достъпни само за хора без никакви приходи.

    Пример: Четиричленно семейство с двама родители и две деца, които са в ученическа възраст. Допускаме, че получават месечни помощи за отглеждане на дете в размер на 90 лв. Родителите остават без работа през месец март, нямат право на обезщетение за безработица. Диференцираният месечен доход на това семейство (размерът, който Законът за социалното подпомагане и правилникът към него им гарантира) е 235,50 лв. От него се изваждат детските надбавки. Агенцията за социално подпомагане може да им отпусне едва 145,50 лв. Ако не са имали доходи през месец февруари. Ако са се регистрирали поне 6 месеца преди това като безработни, каквито те може да не са били тогава. Ако нямат депозит, който надвишава 500 лв. И още много други.

       Четиричленно семейство, в което и двамата родители остават без работа, ще може да получи максимум 145,50 лв., ако изпълни неизпълняеми критерии. Докато продължава да дължи вноски по кредити, наеми, битови сметки за ток, парно, вода.

     На всяко домакинство трябва да бъде гарантиран минимален размер средства, с които да може да се изхранва по време на наложените ограничения. Алтернативен вариант е ежеседмичното, безвъзмездно предоставяне на базови хранителни продукти. За да се спазват ограниченията и те да бъдат приети, българските граждани трябва да са спокойни за прехраната си. В противен случай си гарантираме нарастването на престъпленията в цялата страна, което вече се наблюдава в някои държави. Гладът не признава ограничения.