КТ „Подкрепа“ изразява подкрепата си за отпадането на таксите, които НЗОК превежда на НАП за събирането на здравноосигурителните вноски. Това е искане, което синдикатът е отправял нееднократно към управляващите. Години наред здравната каса плаща за събиране на осигурителни вноски такси, каквито дори частните пенсионни фондове не плащат. Миналата година таксите бяха в размер на над  5,6 млн. лв. Това е до голяма степен солидарната здравна каса. Докато частните пенсионни фондове не дължат такси, но събират напълно нелогични такси от осигурените лица. Само защото им взимат пари. В този смисъл напълно подкрепяме отпадането на т. 6 от чл. 24 на Закона за здравното осигуряване.

Не става ясно какво се цели с промяната на чл. 6, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване. Новият текст гласи: „Броят и седалищата на РЗОК, както и територията, обслужвана от тях, се определят съгласно списък, приет от Министерския съвет по предложение на надзорния съвет на НЗОК, а броят и седалищата на техните поделения се определят със заповед на управителя на НЗОК.“ Тази промяна няма никаква обосновка в мотивите към проектобюджета. Има ли планове за промяна на броя на РЗОК и ако е така – какво я налага? Има ли изготвен анализ за ефекта от подобна реформа?

Не подкрепяме предвидената промяна в чл. 16, ал. 5 на Закона за здравното осигуряване. Настоящият текст предвижда да бъдат изготвяни пълни стенографски протоколи от заседанията на Надзорния съвет. Заличава се пълни. Досега следваше до 7 дни от заседанието протоколът да бъде публикуван. Сега не само няма срок, но няма и ангажимент за публикуване на стенографския запис. КТ „Подкрепа“ смята, че здравеопазването е една от най-важните обществени системи, особено в период на пандемия, поради което прозрачността е задължителен елемент от управлението на публичните средства. Настояваме категорично стенограмите да са пълни и наистина да се публикуват в 7-дневен срок, тъй като и сега често има значително забавяне.

Удовлетворени сме, че е предвидена възможност в § 13, ал. 6 управителят на НЗОК еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на някои служители. Смятаме, че само така може да се неутрализира създалото се социално напрежение след прилагане на Постановление № 240/31.08.2020 г. на Министерски съвет, касаещо увеличение на възнагражденията на част от работниците и служителите от системата на НЗОК с 30%. Заложеното в нормативния документ ограничение, а именно актуализиране на възнагражденията само на служителите, които са контролни органи по чл.72, т.2 от ЗЗО е несправедливо и необосновано, като създава сериозни социални дисбаланси, от една страна, а от друга, поражда неприемливи и непродуктивни противопоставяния в колективите. Подобен ограничаващ механизъм само задълбочава съществуващите проблеми и създава допълнителни предпоставки за вътрешно противопоставяне между служителите, както и тяхната демотивация, което неминуемо ще се отрази и върху качеството на тяхната работа.

Именно поради това КТ „Подкрепа“ се обърна към управителя на НЗОК и членовете на Надзорния съвет с конкретни предложения за намиране на максимално приемливи и ефективни решения, които са от взаимен интерес. В заложения текст в проектобюджета е заложено това актуализиране да се извърши след 1 април 2021 г., а това за пореден път ще спомогне за задълбочаване на различията между възнагражденията, което не е основано на приноса на служителите, поради което настояваме да бъде приет нашият вариант:

(…) В срок до един месец от влизането в сила на този закон, управителят на Националната здравноосигурителна каса определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 30 на сто от досегашния размер, на служителите, необхванати от Постановление № 240/31.08.2020 г. на Министерски съвет, в рамките на разходите за персонал по бюджета на НЗОК за 2021 година, без да надхвърля максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен.

 (…) Определеният по ал.1 нов размер на индивидуалната месечна заплата влиза в сила и се прилага от 1 януари 2021 г. и служи за база за изчисляване на увеличенията на индивидуалните месечни заплати за 2021 г., определени по чл.12 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.“

Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г.