КТ „Подкрепа“ подкрепя заложеното повишаване на някои разходи на ДОО, същевременно подчертаваме, че едновременно с това е задължително да се вземат спешни мерки за укрепване на приходната част на бюджета, така че без сътресение да се посрещнат увеличените разходи. Именно поради липсата на решителни стъпки за изсветляване на сивата икономика и в частност – недекларираната заетост, проектът на Закон за бюджета на ДОО за следващата година дори сега не се отличава с необходимата доза справедливост и солидарност. Тук ще подчертаем ключови показатели и промени, които следва да бъдат променени.

Осигурителни вноски

1)  Без административно увеличение на минималните осигурителни доходи. Вследствие на бойкота на преговорите за определяне на МОД по икономически дейности от страна на работодателските организации, този механизъм се обезсмисли и не спомага за изсветляване на икономиката. За 2021 г. от общо 738 МОД, 563 МОД са на нивото на МРЗ – 650 лв. Това прави 76% от всички минимални осигурителни прагове. Средното увеличение ще бъде 4,5%, но то е резултат само и единствено от увеличението на МРЗ на 650 лв. Когато двете страни – работодатели и работници не постигнат договореност за увеличаване на МОД, това може да бъде направено от управляващите. Призоваваме за осъвременяване на всички минимални осигурителни доходи с размер, който да компенсира изоставането от последните четири години. В унисон на това наше искане може да приложим становище на браншови работодателски организации, които подчертават, че обезсмислянето на МОД е източник на нелоялна конкуренция и поставя добросъвестните работодатели в неизгодна ситуация спрямо тези, които укриват осигурителни вноски.

2) Въпреки първоначалните намерения на правителството, отново се замразява максималният осигурителен доход на 3000 лв. Това нанася непоправими щети върху приходите на осигурителните фондове и не позволява адекватно осъвременяване на всички обезщетения. Не само това – поради липсата на достатъчни средства, не спират опитите за налагане на допълнителни ограничения за достъп до всички плащания от Националия осигурителен институт. Когато възпрепятстваш приходите, единственото, което ти остава, е да ограничиш и разходите. КТ „Подкрепа“ напомня, че заложеният принцип още при въвеждането на таван на осигуровките е той да бъде в размер 10 пъти минималната работна заплата или 6500 лв. за 2021 г. Вече е под 50% от този размер. Както предложихме при обсъждането на данъчните промени, това лишава бюджета на ДОО от 2-3 млрд. лв. Настояваме да бъде преразгледан подхода към максималния осигурителен доход, да бъде възприет някой от предложените от нас варианти – увеличение на максималния осигурителен доход на 5000 лв. или отпадането на тавана въобще, за да бъдат осигурени достатъчно средства за изпълнение на поетите към осигурените лица задължения.

3) Отново са замразени минималните осигурителни доходи за земеделските производители и тютюнопроизводителите на 420 лв. Дългогодишното изоставане на МОД за тези групи осигурени лица ще доведе до отпускане впоследствие на минимална пенсия от НОИ. Така гарантираме укрепването на още една група бъдещи бедни български пенсионери. КТ „Подкрепа“ предлага МОД за земеделските производители и тютюнопроизводителите да стане в размер на минималната работна заплата.

Безработица и заетост

1)  Минималното обезщетение за безработица се увеличи от 9 на 12 лв. вследствие на кризата от коронавирус, но и в настоящия размер то не позволява да бъдат посрещнати базови жизнени нужди. Подчертаваме, че тук става въпрос за български граждани, които са внасяли осигурителни вноски срещу риска от безработица, но въпреки това са лишени от възможността да бъдат подкрепени в достатъчна степен в период, в който остават без възможност да получават трудови доходи. Този риск е особено висок, когато предприятията са и ще бъдат затруднени да поддържат нормална икономическа активност. КТ „Подкрепа“ настоява размерът на дневното минимално обезщетение за безработица да стане 60% от минималната работна заплата – 18,60 лв., както и да се премахнат редица ограничения пред получаване на нормално обезщетение за безработица 60% от осигурителния доход, които бяха наложени в последните години с цел ограничаване на разходите на фонд „Безработица“.

2)  Предвидено е запазване на максималното обезщетение за безработица, което трябваше да се увеличи с увеличаването на максималния осигурителен доход на 3000 лв. Още от миналата година таванът на обезщетението не съответства на заложеното правило той да бъде 60% от осигурителния доход. Неприемливо и необосновано е предложеното замразяване на ниво от 74,49 лв., настояваме тази несправедливост да бъде коригирана и максималното дневно обезщетение за безработица да стане 85,70 лв.

3) Създава се отделно перо „Други програми и дейности за осигуряване на заетост“, от който ще се изплащат средства на работодателите за запазване на заетостта. КТ „Подкрепа“ приветства предвиждането на средства за подпомагане на заетостта, но подчертава, че средствата са твърде малко – 300 млн. лв. за цялата 2021 г. Напомняме, че само по време на извънредното положение през настоящата година, при заложени твърде рестриктивни  критерии за достъп до мярката „60/40“ бяха нужни 185 млн. лв.

Пенсии

Подкрепяме заложеното увеличение на минималната пенсия на 300 лв. и обръщаме внимание, че дори в този размер тя е под линията на бедност, която ще бъде 369 лв. през следващата година. Критиките по темата, които акцентират върху ефекта на сближаването на различните пенсии, имат резон, но само във връзка с необходимото преизчисляване на всички пенсии, не като аргумент срещу увеличението на минималната пенсия.

По отношение на добавките в размер на 50 лв. за първите три месеца на 2021 г. също изразяваме одобрение. Вярно е, че кризата на доходите във връзка с икономическите затруднения от COVID-19 не се отразява на пенсионерите. Но това е начин за подкрепа на най-ниските пенсии, която трябваше да се случи отдавна, макар и не точно по този начин.

1) Преизчисляване на старите пенсии – КТ „Подкрепа“ смята, че това е единственият справедлив начин за компенсиране на дългогодишното изоставане на „старите пенсии“. Всеизвестно е, че пенсионери с над 30-годишен трудов стаж получават минимална пенсия, която не отразява техния принос към данъчната и осигурителната система. Намираме, че преизчисляване към 2015 г. би коригирало тази несправедливост.

2) В проекта на Закон за бюджета на ДОО е заложено и увеличение на максималната пенсия от 1200 лв. на 1440 лв. Тъй като се чуха аргументи, че така ще се запази съотношението минимална към максимална пенсии, напомняме, че подобно законово изискване няма! Има обаче правило, което постановява, че максималната пенсия следва да бъде в размер на 40% от максималния осигурителен доход (параграф 6 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО). Няма никаква причина правилата да бъдат нарушавани, особено когато това не се налага от икономическата ситуация в страната.

3)  В проекта на бюджет е записано, че „процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2 на сто“. КТ „Подкрепа“ напомня, че до миналата година беше заложен график за постепенно увеличение на този коефициент до 1,5, като така се гарантира по-пълно отражение на осигурителния принос в размера на пенсията. Предлагаме графикът да бъде възстановен.

4)  Обръщаме внимание на два вида пенсии, които може да се изплащат при непълен осигурителен стаж и които никога не са във фокуса на обществените дебати, но ще имат все по-голямо значение за българските граждани – социалната пенсия за старост по чл. 89а от КСО и пенсията по чл. 68, ал. 3 от КСО за хора, които имат най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. Предвидено е социалната пенсия да се увеличи от 141,63 на 148,71 лв. – около 50% от минималната пенсия. А втората към момента е в размер на 212,50 лв. И двата вида пенсионни плащания се остасят за работещи, които не могат да докажат пълен осигурителен стаж. Групата на тези български граждани, които нямат право на нормална пенсия, ще се увеличава, когато започне интензивното пенсиониране на трудово активните през 90-те години хора. Задава се вълна от бедни пенсионери с доходи дори под минималната пенсия.

 5) До момента инвалидните пенсии, отпуснати на граждани, пенсионирани по възраст, са пожизнени. С предвидена в чл. 73, ал. 3 промяна пожизнени остават пенсиите за тези, които имат пълен осигурителен стаж – чл. 68, ал. 1. А хората с минимум 15 години действителен стаж (чл. 68, ал. 3), ще трябва да продължат да посещават ТЕЛК за преосвидетелстване. Тези български граждани са с непълен осигурителен стаж, не им достигат година, две, пет. Както вече споменахме, тези пенсионери и в момента получават пенсии по-ниски от минималните. Например днес минималната е 250 лв., а тази за непълен осигурителен стаж – 212,50 лв. Няма никаква обективна причина инвалидните им пенсии да не са пожизнени, както на всички други пенсионери.  Настояваме тази промяна в чл. 73 на КСО да отпадне.

Други

1) Майчинство – за поредна година  паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст е замразено на 380 лв. Обосноваването на тази политика с необходимостта майките да се върнат по-бързо на работа, когато дори няма осигурени свободни места в детските ясли и градини, е крайно цинично. Можем да покажем и случаи, в които деца на служители на частни фирми са „уволнени“ от частната детска градина на работодателя, която не е безплатна, като наказание към техните родители. При тази ситуация замразяването на размера на майчинството е наказателна мярка. В случай, че реалната причина за неувеличаването на това плащане е липсата на средства, то предлагаме да не се увеличава максималната пенсия, като това се прави в нарушение на законови правила. Само за това увеличение на най-големите пенсии бюджетът отделя 94 млн. лв. Общият размер на средствата за майчинство е 182 млн. лв. Ако не бъде увеличен таванът на пенсиите, без проблем никакви затруднения може да се увеличи размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст с 50%.

2) Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – с направените предложения се отменя лимитът на разходите за издръжка на ГВРС от 0,3% от приходите, тъй като обемът на работа и разходите са увеличени десетки пъти. Трябва да подчертаем, че вследствие на направени законови промени, ангажираността на заетите във фонда нарасна многократно – от десетина преписки на година, сега се обработват по няколкостотин на ден. А ограничението не позволява трудовите възнаграждения да бъдат актуализирани. В допълнение лавинообразно се увеличават и разходите за съдебни дела.

Основният проблем обаче се корени във факта, че не постъпват приходи от вноски, тъй като бяха спрени от 2011 година. Предлагаме вместо предвиденото премахване на лимита на разходите, да бъдат възстановени вноските във фонда. Прекратяването на събирането на тези осигурителни вноски беше аргументирано с факта, че във фонда бяха събрани значителни средства, които не се изразходваха. Вече има работеща процедура, обезщетения се изплащат, поради което средствата във фонда са намалели значително. Време е след 10-годишна амнистия, да се поднови захранването на фонд ГВРС със свежи средства.

3) Регламентира се максимален срок за спиране на изплащането на някои обезщетения (болнични, трудова злополука, трудоустрояване, бременност и раждане, майчинство – чл. 40, ал. 4 т. 2) на 12 месеца. КТ „Подкрепа“  намира за положителна стъпка въвеждането на максимален срок за спиране изплащането на обезщетенията, но смята, че една година е твърде дълъг срок. Същото се отнася и за обезщетенията за безработица – чл. 54г, ал. 4, т. 2.

КТ „Подкрепа“ смята, че прилагането на направените в това наше становище предложения ще спомогне осигурителната ни система да бъде по-справедлива, по-солидарна и ще получи по-високо одобрение от голямата част от българските граждани. А доверието е в основата на устойчивостта на публичните системи.

Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.