КТ „Подкрепа“ представи бележките и предложенията си по проекта на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет на заседанието на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС.

Изпитваме затруднение да преценим дали разпределението в така предложените ни групи служители е оптимално, тъй като все още не можем да се запознаем с Наредбата за качеството на социалните услуги, а това е основополагащ документ, който ще определя характеристиките на социалните услуги и ще даде отговор на въпроса какъв тип специалисти би следвало да присъстват във всеки вид социална услуга, а от там ще може да се прецени дали групите длъжности и предвидените стандарти са коректно определени.

Така например на става ясно в чл. 5, т. 4: Кои са тези служители в общодостъпните услуги? Консултативните услуги предвиждат ли такъв вид персонал? Какви са длъжностите? Подобна е ситуацията в чл. 6, т. 4. Струва ни се, че консултативните услуги, както и тези по застъпничество, не предполагат такъв вид персонал.

Смятаме, че записаният в чл. 13, т. 2 процент следва да бъде приравнен на този, който е предвиден за предоставяне на резидентни услуги за хора с увреждания – 130, тъй като такъв тип подкрепа се предоставя на хора, зависими от грижа.

Като цяло подкрепяме проекта на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. След като дейностите се финансират с публични средства, следва да има минимални стандарти за трудовите възнаграждения на тези, които ги изпълняват.

КТ „Подкрепа“ предлага също този подход да се приложи във всички сектори, където съответните дейности са обезпечени с пари от българските данъкоплатци. Напомняме, че по време на извънредното положение най-високият ръст на новорегистрираните безработни – 1450% април 2020 спрямо април 2019 г., беше регистриран в сектор „Хуманитарно здравеопазване и социална работа“. Относително високият темп на напускане на заетите в този сектор е устойчив, продължава и в месеците след април, което показва, че е нужен специален управленски фокус върху условията на труд и заплащането в него.

Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект на ПМС за приемане на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет