КТ „Подкрепа“ още при предходното обсъждане на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация подкрепи увеличението на заплатите с 30%. Но там бяха пропуснати редица институции, в които трудовите възнаграждения изостават чувствително след порочната реформа „Дянков“ от 2012 г.

С обнародваното в ДВ на 4 септември 2020 г. постановление се даде възможност за еднократно определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, с не повече от 30 на сто от досегашния размер, за служителите в 34 администрации и административни структури. Мотивите, с които бе презентиран проекта на ПМС са: „администрации и административни структури, натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица, както и за администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение  с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето“.

Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ направи предложение при определяне на администрациите, попадащи в обхвата на постановлението да бъдат включени дирекции „Канцелария“, „Електронно правосъдие и регистри“, „Българско гражданство“ и „Взаимодействие със съдебната власт“ към Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията към същото министерство. Това наше предложение бе подкрепено със становища от министъра на правосъдието и от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

След приемането на ПМС 240 от 31.08.2020 г. САС „Подкрепа“ с изненада установи, че съответните дирекции от Министерство на правосъдието, както и Агенцията по вписванията не попадат в списъка от 34 административни структури, включени в постановлението, въпреки че тези административни структури не преустановиха натоварената си дейност по време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка. Спрямо служителите на Агенция по вписванията, предвид спецификата на дейността, не се приложи работа от дистанция. Те продължиха в пълен обем да изпълняват служебните си задължения, които включват обслужване при пряк контакт с гражданите. Когато масово българските граждани си останаха вкъщи, служителите от АВ обслужваха по 3000 души дневно.

Подобно на почти всички административни структури, и в Агенция по вписванията се установява сериозно несъответствие между номиналното възнаграждение на служителите, натовареността им и обема на работа, която освен това е свързана с изключително сериозни правноохранителни функции, които напълно основателно придават на Агенция по вписванията статут на административна структура, която има стратегическо значение за националната сигурност. Брутното възнаграждение на служителите на Главна дирекция „Регистри“, които работят лице в лице с гражданите, е около 900 лв. Щатът на дирекцията е около 400 души, предимно по трудово правоотношение, служители на фронт офис. А за работодателските организации, които забравят, че някой трябва да ги обслужва, за да имат бизнес, прилагаме няколко снимки с опашки пред АВ.

 

Picture1   Picture2  Picture3 Picture4

Впрочем в общественото пространство непрекъснато се обсъждат последиците от коронакризата за частния сектор, но всъщност само половината от новорегистрираните безработни традиционно са от него. Ако 50% от всички безработни не са от частния сектор, то значителна част от тях идват от публични сфери и това е достатъчно доказателство за неглижирането на труда и ниското заплащане на заетите в държавната администрация.

С настоящия проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. имате реална възможност за преодоляване на една явна несправедливост по отношение на работниците и служителите в цитираните дирекции от Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията, които останаха извън обхвата на Постановление № 240 от 31 август 2020 г. за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като приемете следното наше предложение:

 

Новосъздадената ал. 2 да бъде допълнена с т.3 и т.4, като придобие следната редакция:

(2) В срок до 31 октомври 2020 г. ръководителите на административните структури определят еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличени с не повече от 30 на сто от досегашния размер, за служителите в следните администрации и административни структури:

  1. Министерство на външните работи – за служителите от дипломатическата служба, дългосрочно командировани в задгранични представителства на Република България;
  2. Национален институт за недвижимо културно наследство;
  3. Министерство на правосъдието – дирекции „Канцелария“, „Електронно правосъдие и регистри“, „Българско гражданство“ и „Взаимодействие със съдебната власт“;
  4. Агенция по вписванията.

 

Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект за Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.