КТ „Подкрепа“ с изненада установи, че параметрите на бюджета за ДОО са базирани на Проект за изменение и допълнение на КСО, а не на действащото законодателство. По този начин се неглижира мнението на народните представители и априори се приема, че измененията на КСО ще бъдат приети безропотно. Освен това, този Проект е основан на средносрочната фискална рамка за периода 2011-2013 г. и на основните макроикономически показатели, заложени в Проектобюджета на страната за 2011 г. Тези документи бяха категорично отхвърлени от КТ „Подкрепа“ като нереални и лишени от икономически смисъл. Ето защо не може да се очаква, че настоящият документ ще бъде одобрен от нашия синдикат.
В посочения документ прави впечатление стремежът да се намалят ангажиментите на националния бюджет към осигурителната система, както и да се постигне намаление на разходите за пенсии като дял от брутния вътрешен продукт. За съжаление желанието за консолидация и стремежът към оздравяване на публичните финанси са базирани изцяло за сметка на хората на наемния труд. Това неминуемо ще доведе до застой или намаление на покупателната способност на населението, тъй като до края на вашия мандат не се предвижда каквато и да е политика по доходите, още повече нарастването им.
В резултат на мъчителните преговори със социалните партньори не се роди единна и стройна система за продължаване на пенсионната реформа, а в законопроекта са включени само някои фрагменти, имащи фискален ефект, като:
– повишаване на вноската за Фонд „Пенсии“, незнайно защо с 1.8%;
– договорените вече по-високи осигурителни прагове по икономически дейности, които ще донесат допълнително 110 млн. лв. в сравнение с постъпленията за 2010 г.
За съжаление нито с проектобюжета за 2011 г., нито с измененията в КСО се реши проблемът с категорийните работници и плащането на техните пенсии.
С проектобюджет 2011 г. не намираме идеи за политики в държавното обществено осигуряване. Основните параметри са замразени на ниво 2009 г. с изключение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица на пет нива, съобразно облагаемия доход за 2009 г. Това решение намираме за рационално, но трябва да се има предвид, че фактически ниско доходните групи се натоварват повече от високодоходните.
Проектът за бюджет не предвижда никакви политики, които да подобряват приходите в системата. Всъщност за 2011 г. всички осигурителни фондове ще бъдат недофинансирани. Не е известно как при предвиден икономически растеж 3.6 на сто приходите в ДОО ще нараснат с 4.2 на сто при замразени доходи, върху които се плащат осигурителните вноски, и намаления брой на осигурените лица. Предвижда се намаление на трансфера със 100 млн. лв. от страна на държавата, което ще създаде допълнителна несигурност в системата.
В заключение, трябва да отбележим, че в Бюджет 2011 има драстичен дисбаланс между приходите от осигурителни вноски и разходната част на бюджета. Ето защо, не можем да говорим за оздравяване на осигурителната система във фискално отношение. Това обстоятелство предполага и накърняване на правата на осигурените. Особено неприятно в тази посока е суспендирането на законовия текст за намаляване на пенсиите. В крайна сметка, т. нар. пенсионна реформа пак ще бъде за тяхна сметка. В резултат на всичко това през 2011 г. пенсиите ще отбележат реален спад от 3% и коефициентът на заместващия доход също ще се понижи с три процентни пункта.
На основание гореизложеното КТ „Подкрепа“ счита, че правителството действа антисоциално и в стремежа си за намаляване на дефицита в републиканския бюджет погазва правата на най-бедните.