Предложеният Проект за изменение и допълнение на КСО е:
– лош опит за изпълнение на част от антикризисните мерки за подкрепа на домакинствата, подкрепени от социалните партньори;
– опит Правителството да наложи безапелационно визията си за усъвършенстване на пенсионния модел, без това да е съгласувано със социалните партньори;
– опит Правителството да наложи рестрикции в социално-осигурителната система с цел стабилизиране финансовото състояние на НОИ за сметка на най-бедните и уязвими слоеве на обществото.
Този подход на включване на съгласувани клаузи и заедно с тях налагане на абсолютно неприемливи и вредни за социалната сигурност такива, намираме за погрешен и контра продуктивен.
Държим да ви напомним, че синдикатите, в частност КТ „Подкрепа“, считат концепцията за продължаване на пенсионната реформа за:
– предварителен и недостатъчно аргументиран вариант на пенсионния модел;
– изготвянето на Проектозакон е прибързано и следва да се отложи до изпълнението на предварителните условия, които ние поставихме, за да стартира дебатът за промени в пенсионния модел;
– прибързаното налагане на този недостатъчно обмислен и ретрограден вариант на Проектозакона, с цел решаване на някои проблеми от финансово естество на бюджета на НОИ, е израз на паника, липса на креативност и ще доведе до тежки последици в пенсионната система.
Най-общата констатация по предложените промени е, че те ще доведат до колизия с Конвенция 102 на МОТ, ратифицирана от България през 2008 г.

В конкретен план имаме следните съображения:

Първо: Направените промени са хаотични и водят до подмяна на основната цел, формулирана в Зелената книга на Европейската комисия – постигане на адекватни и устойчиви доходи след пенсиониране за гражданите на ЕС;

Второ: Новите формулировки в КСО водят до отнемане на осигурителни права – чл.4, ал.2 и ал.5;

Трето: Допуска се грубо нарушение на осигурителни принципи –
осигуряването да е базирано на доход от труд, независимо от вида на договора – чл. 4, ал.7 и ал.8;

Четвърто: Увеличава се необосновано осигурителният период, върху който се изчисляват обезщетенията за безработица – от 9 на 12 месеца и за временна нетрудоспособност от 6 на 12 месеца. По този начин се създава възможност за намаляване на номиналната стойност на обезщетението поради негативни обстоятелства, вследствие на икономическата криза;

Пето: Необосновано се отнема правото на самоосигуряващите се да се осигуряват върху по-висок от минималния осигурителен доход. По този начин се нарушава основен осигурителен принцип, че обезщетението замества доход по време на настъпване на осигурителния риск. С новите предложения пълното изплащане на обезщетението се отлага за следващата календарна година, след подаването на данъчната декларация. Това обстоятелство ощетява и осигурителната система за съответната година, тъй като разликата между минималния и фактически доход ще постъпва в следващата календарна година;

Шесто: Необосновано се прекъсват осигурителни права без виновно поведение на работника, като се игнорира осигурителната вноска за неизплатено възнаграждение дължимо от работодателя;

Седмо: С ал. 4 на чл. 40 се вменява презумция на виновност, нарушават се придобити осигурителни права – като се спира изплащането на обезщетения за временна нетрудоспособност, трудова злополука и професионална болест, преди да има акт за това от компетентен орган.
За КТ „Подкрепа“ е необясним фактът, че преди да е започнал дебатът по концепцията за усъвършенстване на пенсионния модел, в Проекта за промени на КСО са включени елементи от нея. Длъжни сме да напомним следното:
1. Пенсионната реформа стартира през 2000 г. и в ускорен порядък, само за 9 години :

– пенсионната възраст на жените се увеличи с 5 години/от 55 на 60 г. /;
– осигурителният стаж за жените се увеличи с 14 години / от 20 на 34 години /;
– пенсионната възраст за мъжете се увеличи с 3 г. / от 60 на 63 г. /;
– осигурителният стаж за мъжете се увеличи с 12 г. / от 25 на 37 г. /.
Ето защо е трудно да възприемем, че в рамките на няколко месеца Правителството има намерение да увеличи осигурителния стаж на всички с още 3 години. Което поставя хората в граничните възрасти /3 г. преди пенсия/ в изключително неблагоприятна ситуация да получават със 7,2 % по ниски пенсии от без това мизерните такива или доброволно да увеличат пенсионната си възраст, за да получат пълна пенсия или да се лишат от бонуси за отработен повече осигурителен стаж.

1. Синдикатите предупредиха, че дебат по концепцията ще има, само ако се изпълнят 10 предварителни условия, които всъщност очертават важни политики и цели за следващите двадесет години в т.ч.:

– постигане заместващ доход от пенсия не по-малко от 65 %;
– категорично да се преустанови намаляването на осигурителните вноски;
– във връзка с тежката демографска ситуация, ако се налага увеличаване на осигурителния стаж, то това трябва да стане плавно в рамките на 10 години, за да не бъдат ощетени хората в граничните възрасти;
– поради тежката ситуация на пазара на труда вследствие на икономическата криза от една страна и катастрофално ниското ниво на заетост на хората над 55 г. от друга, да се предвиди защита от уволнение / без дисциплинарното / три години преди датата за пенсиониране. Не считаме, че отмяната на чл. 328, ал ., т. 10 от КТ ще изпълни ролята на тази защита, тъй като в този член има още 11 основания, по които всеки може да бъде уволнен.

2. Новите текстове за работещите при първа и втора категория труд при пенсиониране граничат с цинизъм. Без да се е променило нищо в условията на труд за тях:

– се увеличава възрастта за пенсиониране с 5 години и осигурителният стаж с 3 години;
– увеличава се възрастта, даваща право на професионална пенсия от втори стълб с 3 години. По този начин в ръцете на управляващите на професионалните фондове се оставя значителен допълнителен ресурс от една страна, а от друга за работниците, работещи в тежки производства, се скъсява срокът за ползване на професионална пенсия поради ниската продължителност на живот за тази категория хора.

3. В същата тежка ситуация ще изпаднат и учителите от средното образование. При тях осигурителният стаж за ранно пенсиониране се увеличава с 3 години за мъжете и жените. Освен това има опасност санкциите в намаляването на пенсиите да се удвоят. Тук е мястото да споменем, че от 1 година насам учителският фонд, който трябва да допълва разликата между номиналната и намалената пенсия, фактически не го прави. Считаме, че това се дължи на факта, че учителският фонд вече не е самостоятелен, а е отделна подсметка в бюджета на НОИ и средствата в него могат да се ползват по усмотрение на ръководството на НОИ.

4. Във връзка с рязкото повишаване на осигурителния стаж от една страна и увеличаване на срока на обучение във висшето образование за добивате на различни степени, от особена важност е възможността за закупуване на трудов стаж. С промените в КСО осигурените лица отново са в негативна позиция. Отнета им е възможността да купуват 5 години осигурителен стаж на разсрочено плащане и вместо това се предлага само 2 г. за откупуване и то плащането да стане наведнъж.

В заключение КТ „Подкрепа“ счита, че предлаганите промени в КСО не формират тенденции и политики за усъвършенстване и оптимизиране на осигурителната система, не кореспондират със сроковете и идеите на Европейската комисия и са твърде прибързани като срокове за отделните етапи.
Основният негативен резултат, ако се приеме Проектозаконът, ще бъде тоталната загуба на доверие в системата, което ще доведе нейния фалит.

КТ „Подкрепа“ не може да приеме предлаганите промени и предлага дебатът по осигурителната, в т.ч. и пенсионна реформа да продължи като се акцентира на политиките и тенденциите, които ще формулира Европейската комисия след издаване на Бялата книга по тези въпроси.

Предупреждаваме Правителството и Парламента, че ако въпреки несъгласието на социалните партньори, се опитат да наложат тези промени, ще приложим всички разрешени от закона средства да защитим интересите на българските граждани.