За съжаление и този път се спази лошата традиция да се предоставят важни за държавата актове в последния момент на социалните партньори. По този начин се принизява социалният диалог и се намалява неговата ефективност. Надяваме се, че това няма да бъде бъдеща практика в интерес на тристранния диалог.
След анализ на предоставените материали, КТ „Подкрепа“ заявява високата си оценка за твърдата позиция на правителството:
– да не прави промени в данъчната система;
– да се справи със свои сили с очертаващия се сериозен дефицит;
– да изпълни договорените мерки за подкрепа на пазара на труда, домакинствата, социално слабите и тютюнопроизводителите, въпреки тежката социално-икономическа ситуация.
КТ „Подкрепа“ като национално отговорен синдикат вярва в конструктивния диалог и в тази връзка иска да сподели следните съображения по предложения Проект:

I. По макроикономическата рамка

Първо: Считаме, че ако към Проекта, вместо мотиви имаше доклад със задълбочено изследване на конкретната икономическа и финансова ситуация в ЕС, света и България, много лесно биха могли да бъдат убедени Парламента и обществото за причините, довели до корекции в бюджета.

Второ: Ниското ниво на приходите не е изследвано в дълбочина. Липсва анализ на брутната добавена стойност, както и на производството по отрасли. Липсва анализ на негативната тенденция в потреблението поради крайно ниските доходи, междуфирмената задлъжнялост и затрудненията на бизнеса, свързани с неизпълнението на договорите от страна на държавата.

Трето: Анализът на състоянието на експортно ориентираните производства е едностранчив и неточен. Погрешно е да се мисли, че без технологично обновление и нова продуктова структура, износът ще просперира. Положителните данни от последните два месеца имат пряко отношение към котировките на долара, от една страна, и от друга – тъй като България е страна във Валутен борд, ситуацията във външно-търговски план изглежда по-благоприятна във връзка с плавното девалвиране на лева заедно с еврото.

Четвърто: В материала няма мнение за валутните курсове и техните промени, както и влиянието им върху БВП, държавния дълг и фискалната стабилност.

Пето: Дефицитът в текущата сметка е изследван повърхностно и едностранно, като е игнорирано състоянието на преките чужди инвестиции, които катастрофално намаляват.

Шесто: Няма анализ на състоянието на инфлацията и очакванията за края на годината по отношение развитието на този показател. Това обстоятелство е твърде опасно, тъй като страната е в дълбока рецесия и всяка промяна в негативна посока на инфлацията може да доведе до стакфлация;

Седмо: Особено тревожни са оптимистичните твърдения за ръст на БВП, на фона на влошаващия се потенциал за растеж.

II. По приходната част

Заложените стойности в приходната част будят недоумение в няколко аспекта:

Първо: Оказва се, че заложените антикризисни мерки в подкрепа на фиска нямат никакво влияние върху приходната част, защото корекцията е с 1,90979 милиарда или с 12,1 %, а заложените мерки предвиждат 1,6 милиарда подкрепа на фиска.

Второ: По необясними причини са завишени приходите от данъка върху дохода на физическите лица с + 2% или 40 милиона лева при наличието на висока безработица.

Трето: Приходите от акцизи са спаднали със 17,4 % или с 680,2 милиона лева в сравнение със заложеното в Бюджет 2010 г. Приходите от мита и митнически такси са намалели с 34 %, въпреки твърденията за реформи и нов подход в Агенция „Митници“. В същото време, контрабандата на цигари достигна невиждани размери между 50-60 %.

Четвърто: Необяснимо защо приходите от собственост нямат промяна, въпреки завишението от отчисленията от наеми.

При такава неясна приходна част на коригирания Бюджет рестрикциите в разходната част, колкото и да са големи, не могат да гарантират свалянето на дефицита до изискуемите от ЕС 3 %.

III. По разходната част

КТ „Подкрепа“ високо оценява спазването на договореностите по отношение на:
– Разплащането на задълженията към бизнеса, макар и в ограничен размер;
– Финансирането на инфраструктурни проекти;
– Премирането на тютюнопроизводителите;
– Допълнителните средства за трансфери, обезщетения и помощи за работещите и домакинствата, изплащани от МТСП;
– Допълнителната субсидия за НК „ЖИ“;
– Допълнителните разходи за НЗОК.

Детайлният прочит на редукцията на бюджетите по институции показва следното:

Първо: Няма промяна, освен в договорените институции освен с антикризисните мерки в бюджетите и на Народното събрание, БНР, БНТ и Съдебната власт. Считаме, че НС и Съдебната власт биха могли да претърпят известна редукция в бюджетите си, за да покажат съпричастност към усилията на цялото общество за излизане от кризата.

Второ: Заложена е редукция с над 25 % за държавните висши училища, БАН, МОМН т.е. там, където се очаква да се твори наука. За излизане от кризата България трябва да разчита на високи технологии и висока квалификация, а точно в тези ресори редукцията е свръх непоносима.

Трето: За останалите институции редукцията е съгласно договорените антикризисни мерки.

В заключение, КТ „Подкрепа“ счита, че предложеният Проект за изменение и допълнение на Закона за бюджета за 2010 г. се нуждае от сериозна доработка.