В предложения проект на Постановлението няма формулирана политика по доходите в бюджетната сфера. КТ „Подкрепа“ счита, че в период на икономическа криза е наложително да се генерира такава политика, тъй като работните заплати са един от инструментите за стимулиране на вътрешното потребление. Освен това, в бюджетната сфера борбата с корупционните практики е успешна само когато доходите на служителите са адекватни на усилията им за ефективно обслужване на бизнеса и населението. В този смисъл, ние считаме, че следва сериозно да се преосмислят и коригират някои от тектовете в Проекта, както следва :

ПЪРВО: С чл.1, ал.1 е дадено месечното разпределение на разходите за заплати по първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2010 г. От Приложение 1 обаче, не става ясен принципът, по който са разпределени средствата по министерства и ведомства. Няма никакво обяснение защо са намалени разходите за работна заплата във ведомствата, които нямат структурни промени, с различни коригиращи коефиценти.

ВТОРО: С чл.1, ал.4 е дадена възможност при редукция на числеността на персонала да се ползват икономиите на разходите за заплати за увеличаване на индивидуалните месечни заплати до максималния размер за съответната длъжност. За съжаление обаче максималните размери по длъжности са замразени на миналогодишните нива, което създава прецедент на уравновиловка, защото има възможност за увеличаване на заплатите само на тези служители, които не са показали най-добри резултати и заплатите им се намират под максималните равнища. За разлика от тях най-добрите служители, които се намират на максималните нива за съответните длъжности нямат възможност за увеличаване на индивидуалната работна заплата. Този подход е контрапродуктивен, защото не стимулират усилията на специалистите да бъдат най-добрите и най-ефективните в своята работа. Освен това, в тази алинея е дадена възможност част от икономисаните средства от работни заплати да се използват за издръжка на съответната административна структура. Категорично възразяваме средствата за работна заплата да се прехвърлят за издръжка на фона на замразените работни заплати в бюджетната сфера. Настояваме да се даде възможност за увеличаване на индивидуалните месечни заплати на най-добрите специалисти, като се увеличат максималните размери по длъжности.

ТРЕТО: В чл.5, ал.1, т.2 съвсем съзнателно е пропуснато, като основание за образуване на работните заплати в средното образование браншовото колективно трудово договаряне и колективните трудови договори по училища. Категорично настояваме дадената възможност с Кодекса на труда, както и 20-годишната традиция за сключване на такива договори да бъде включена като основание за формиране на работните заплати в сферата на средното образование. В този смисъл, пропуснатата точка 3 в чл.5, ал.1 следва да намери място в Постановлението.

ЧЕТВЪРТО: Във връзка с чл. 6 и Приложение 8 имаме следните съображения:

– допълнителните възнаграждения, изплащани за сметка на Оперативна програма „Техническа помощ“ на държавните служители, работещи по оперативните програми от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, следва да се обвържат с резултатите от дейността по тях;

– считаме за необосновано лишаването от допълнителни възнаграждения на звената по вътрешен одит към отделните министерства, тъй като те са призвани да контролират разходването на огромни средства по Европейските фондове.

В заключение, КТ „Подкрепа“ категорично настоява цитираните по-горе бележки да бъдат отразени в Постановлението.