Република България има ангажимент да въведе в националното си законодателство изискванията на Директива (ЕС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми. В нея са включени разпоредбите на Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно условията за прием на граждани на трети държави с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност и на Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети държави за целите на провеждане на научноизследователска дейност, които тя отменя.

КТ „Подкрепа“ разбира необходимостта от адаптиране на действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция и заедно с това да се увеличи привлекателността на ЕС и в частност на Република България като място за работа в областта на научните изследвания, за придобиване на висше образование и за други културни и социални програми за обмен.

Същевременно КТ „Подкрепа“ категорично се противопоставя на предложението да бъде премахнат задължителният понастоящем характер на обсъждането със социалните партньори в случаите, в които местен работодател е изпратил искане за внос на работници от трети държави, когато броят им надвишава 10% от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани (чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност). Практиката до момента показва, че не е пренебрежим броят на случаите, в които некоректен работодател иска да внесе работници от трети държави. Не са рядкост и случаите, в които няма доказателства, че в България няма кадри, които биха заели свободните позиции.

Смятаме, че е крайно време да бъде проведен открит разговор, без мишкуване и с ясни аргументи и доказателства за фактите, базирани на официални данни, не с внушения и неистини – колко и какви са свободните работни места и защо работодателите осъществяват дългогодишен натиск върху управляващите за улесняване на вноса на работници от трети държави в ущърб на българския работник. Данните на Агенцията по заетостта към 16 януари 2018 г. сочат, че са обявени едва 9511 свободни работни места. Регистрираните безработни към края на декември са над 232 хил. души. И преди някой за пореден път да обяви българския работник за търтей, напомняме, че в момента, в който той отиде в чужбина, работи и пълни бюджета на другата държава с данъци и осигуровки.

Мит 1 По отношение на твърденията за изобилие от свободни позиции за висококвалифицирани кадри, публикуваме официалните данни за образователното равнище на търсената работна ръка към средата на месеца:

 

Образователно и квалификационно равнище Брой обявени в Бюрата по труда свободни работни места Процент от всички
без професионална квалификация и образование 1804 19,0%
завършен VI клас 2455 25,8%
завършен X кл. 3712 39,0%
средно образование 995 10,5%
професионален бакалавър (полувисше) 263 2,8%
бакалавър 174 1,8%
магистър 107 1,1%
по призвание 1 0,0%
Общо 9511 100,0%

 

Огромна част от обявените позиции са за лица с максимум завършен Х клас – почти 84% от всички.

Мит 2 Национално представените работодателски организации твърдят, че настояват да се премахне пазарният тест, защото той отнема 6-7 месеца. В официален отговор до нас, Министерството на труда и социалната политика подчерта, че срокът е не повече от 45 дни. Ако има забавяния, те се дължат на факта, че кандидатстващата компания не е изпратила пълния комплект документи или не е платила дължимата държавна такса. Въпреки това ръководствотото на МТСП, както и представителите на другите държавни институции, подкрепиха искането на работодателите за премахване на пазарния тест, при внос на: инженери в промишленото производство, машинни инженери, инженер-химици, електроинженери. В следствие на това вече няма да бъде нужно работодателите, които искат да внесат работници за тези позиции, да проверят преди това дали няма български гражданин, който би заел свободната позиция. Гоним нашите работници в чужбина и внасяме такива от трети държави. За да поддържаме ниски заплатите в България!

За финал напомняме, че всички наши становища по чл.14, ал.2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност бяха аргументирани, подкрепени с официални данни, след проведени разследвания през Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“. Благодарение на нашите усилия бяха взети предвид доказателства за некоректни работодатели; случаи на компании, които нямат нито един работник в страната, но твърдят, че с внос на авиотехници ще компенсират дефицита на специалисти в България; компании за межднародни превози, които предлагат на своите шофьори фургони за преспиване и престой; цели сектори, които се славят с високи заплати, но осигуряват служителите си на равнището на минималните осигурителни доходи.

КТ „Подкрепа“ категорично не приема предложения текст в параграф 10 на ЗИД на ЗТМТМ. И заявява, че ще продължи да се противопоставя на опитите за засилване на трудовия и социален дъмпинг в България.

 

С УВАЖЕНИЕ:

 
                              ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
                              ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“