Проявяваме разбиране към необходимостта за спешно актуализиране на трите бюджета. Не само това – КТ „Подкрепа“, както и останалите социални партньори, настояваше за актуализация още преди проведените през месец април 2021 г. избори, за да има възможност служебно правителство да извършва нужните разходи. Изпращането на текстовете само ден преди заседанията на комисиите към НСТС обаче значително ограничава възможността ни да участваме пълноценно в обсъждането. Именно това доведе и до оспорване от страна на Министерство на финансите на, според нас, безспорни текстове в бюджета на здравната каса.

  1. Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Поради предложеното увеличение на пенсиите от октомври 2021 г., се очаква увеличение и на приходите от здравноосигурителни вноски в размер на 134,5 млн. лв. В приетия от Надзорния съвет на НЗОК вариант, който ни беше изпратен на 23 юли 2021 г. е записано 14 млн. лв. да бъдат предвидени допълнително за заплащане на поставянето на ваксини срещу коронавирус – 10 лв. на доза. Смятаме, че това е правилният вариант, тъй като тази ваксинация е извън националната ваксинационна програма, където поставянето на ваксина струва 4 лв., и не покрива средствата за ваксинацията срещу коронавирус. Към момента няма законово основание бюджетът на НЗОК да поеме тези допълнителни разходи.

В допълнение е предвидено увеличаване на средствата за възнаграждения с 3 млн. лв. С тези средства следва да бъде увеличен административният капацитет на НЗОК, за да поеме Касата администрирането по  предоставяне  и  ремонт  на  помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. По закон това следва да се случи не по-късно от 31.12.2021 г. Такива средства не бяха заделени в действащия сега Закон за бюджета на НЗОК и ако не бъдат предвидени и в актуализацията, Касата няма да успее да поеме допълнителните задължения, които ѝ се вменяват от началото на следващата година. Неприемливо е настояването такъв бюджет да не се включи, тъй като можело Агенцията за социално подпомагане да продължи да извършва тези дейности. Приетите нормативни текстове постановяват, че администрирането на помощните средства следва да се прехвърлят в НЗОК и тази дейност следва да бъде обезпечена.

КТ „Подкрепа“ изразява подкрепата си за приетия от Надзорния съвет на НЗОК бюджет. И призовава Министерство на финансите и народните представители в 46-тото Народно събрание да го подкрепят, за да бъде гарантирано финансовото обезпечаване на здравните грижи за българските граждани.

  1. Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Основната промяна тук е включеното преизчисляване на пенсиите, чрез увеличаване на процента, с който се умножава всяка година осигурителен стаж на лицето. Напомняме, че през 2015 г. беше приет график за постепенно увеличение на този процент до 1,5, но този график беше отменен няколко години по-късно, като понастоящем е 1,2. Проектът на ЗИД на ЗБДОО предлага процентът да стане 1,35 и с него да се преизчислят всички отпуснати пенсии. Намираме този вариант за преизчисляване за справедлив и отразяващ реалния принос на пенсионираните лица към осигурителната система.

В допълнение се увеличава минималната пенсия от 300 на 340 лв., както и максималната от 1440 на 1500 лв. Тук трябва да отбележим, че се нарушава правилото максималната пенсия да бъде 40% от максималния осигурителен доход, тъй като последният продължава да бъде 3000 лв. Всъщност, ако това предложение се приеме, таванът на пенсията вече ще представлява 50% от максималния осигурителен доход в страната. Подчертаваме, че 40% не е своеволно избран размер. Още при въвеждането на тристълбовия модел на пенсионната система е поставена цел да се постигне 70% коефициент на заместване на дохода от пенсията: 40% от първия стълб, 15% от втория стълб и 10 – 20% от третия стълб. Поради вече доказаната невъзможност на втория стълб да изпълни заложените цели, тежестта се прехвърля постепенно върху първия стълб, което води до разрушаване на цялостния пенсионен модел. Тази тема вече не търпи отлагане, поради което призоваваме политическите представители да започнат незабавно широко обсъждане дали все още има шанс тристълбовата пенсионна система да изпълни целите и идеята, с които беше въведена.

Няма да се спираме детайлно върху всички аспекти от проектобюджета. Но намираме за важно да обърнем внимание, че разширяването на разходната част следва да бъде съпроводено с увеличение на приходната. А това е свързано с две основни предизвикателства:

  • изсветляване на икономиката – България е с най-висок дял на сивата икономика и съответно на недекларирания труд в страната, поради което бюджетът губи от укрити осигурителни вноски. Според анализ на НАП, цитиран в годишните доклади на ЕК за България, за 58% от заетите в страната или не се плащат осигуровки въобще (тъй като работят без трудови договори), или платените осигуровки са на нереално ниски трудови възнаграждения (тъй като остатъкът се изплаща нерегламентирано).
  • увеличение на максималния осигурителен доход – при въвеждането му е предвидено размерът на максималния осигурителен доход да бъде 10 пъти минималната работна заплата. Нарастването на тавана на осигуровките изостава от години. Същевременно в голямата част от държавите в ЕС такъв въобще не се прилага. Трябва да е ясно, че когато опрощаваме осигуровки на заплатите от порядъка на 100 000 лв. месечно например, ние гарантираме пенсии под линията на бедност. Двата парични потока са пряко свързани.

В заключение КТ „Подкрепа“ изразява подкрепата си за законопроекта, който е в унисон с досегашните позиции на синдиката. Преизчисляване на пенсиите не е правено от години, макар многократно да е имало такива инициативи през последното десетилетие. Като същевременно подчертаваме, че са необходими значително по-големи усилия за постигане на наистина справедливи размери на пенсиите.

  1. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

КТ „Подкрепа“ изразява подкрепата си за актуализирания вариант на държавен бюджет. Както вече споменахме, актуализацията следваше да бъде извършена преди няколко месеца, за което настояваха всички социални партньори. Изготвихме дори предложения по конкретни мерки, които бяха неглижирани от предпоследното Народно събрание, което имаше и много кратък живот. Ще обърнем внимание само на няколко аспекта от така предложения ни текст.

Предвидени са 400 млн. лв. за подкрепа на бизнеса и заетостта до края на 2021 г. Както стана ясно, все още не са конкретизирани мерките, с които ще бъдат изплащани тези компенсации. Вероятно това ще бъде мярката 60/40. Обръщаме внимание, че само за нея в предходните варианти бяха нужни по около 120 млн. лв. месечно. Вариантът, който се прилага от юни 2021 г., е значително по-рестриктивен и не обхваща ключови икономически сектори, които имат нужда от подкрепа. Именно това беше причината КТ „Подкрепа“ да се въздържи и да не подкрепи обновеното ПМС за тази мярка. В допълнение, нужни са и средства за познатата като 80/20 мярка. Подпомагането на публичните транспортни дружества е жизнено важно, тъй като те натрупаха огромни загуби през последната година. Всичко това трябваше да бъде регламентирано, за да има възможност да се калкулират всички нужни средства за покриване на разходите по тези мерки.

В проекта е заложено увеличение на бюджета за подпомагане на родители на деца до 14-годишна възраст с 30 млн. лв., ако се наложи да се премине към дистанционно обучение. Този бюджет може би ще бъде достатъчен, но при настоящото изпълнение на мярката. Известно е, че Агенцията за социално подпомагане изпрати допълнителни указания към структурите си, с които ограничи значително прилагането на тази мярка. Водят се десетки дела от ощетени граждани и в огромната част тези дела се печелят от родителите. Така АСП, освен че в крайна сметка изплаща социалните помощи на лицата, натоварва бюджета с разходи за съдебни разноски. Отмяната на въпросните указания и съответно адекватно увеличение на бюджета за това подпомагане, ще доведе до законосъобразно прилагане на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и нарастване на доверието на гражданите към държавните институции.

КТ „Подкрепа“ призовава Министерство на финансите да преосмисли съпротивата си по бюджета на НЗОК, а депутатите от 46-тото Народно събрание да подкрепят тази твърде закъсняла актуализация на трите бюджета. За да сме подготвени за евентуална следваща вълна от коронавирус през есента.