КТ “Подкрепа“ приема предложенията за промени в ЗЗБУТ, подготвени от Работната група и разгледани на НСУТ. С проекта на ЗИД на ЗЗБУТ се правят промени, с които се цели по-добро регулиране на изискванията за осигуряване на ЗБУТ  по следните направления:

  1. Намаляване на административната тежест чрез отмяна на задължението на работодателя за подаване на уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ.
  2. Подобряване качеството на контрола върху дейностите за трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите.
  3. Оптимизиране дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на ЗБУТ.

Същевременно предлагаме промяна в чл.4, ал.3 от ЗЗБУТ, като бъде създадена нова т.10 със следното съдържание:

„т.10. Разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания.“

Досегашната т.10 да стане т.11.

МОТИВИ:

През 2015г., под предлог за намаляване на административната тежест върху бизнеса бяха направени редица промени в Кодекса на труда. Отменен беше чл.277, който задължаваше работодателите да разработват и утвърждават правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Към днешна дата, след направени проучвания и анализи относно въздействието на отмяната, считаме, че е налице отстъпление от правата на работниците и служителите.

Един от мотивите на вносителите беше, че тези задължения на работодателите няма да отпаднат, тъй като са подробно разписани в специалния ЗЗБУТ. В специалния закон обаче, текст, осигуряващ подобна защитна и превантивна функция както чл.277 липсва, т.е. отпадналото задължение на работодателите няма аналог в ЗЗБУТ. Съществуващата правна уредба само частично осигурява изпълнението на задължението на работодател – например чл.5 съдържа правила за безопасност само в строителството; чл.25, ал.1, т.5 урежда само обучението на работещите и длъжностните лица по правилата за опазване на здравето и безопасност при работа; в др. норми правото да изготвят, приемат и/или въвеждат правила е дадено на различни ведомства или министерства, браншови и отраслови съвети по условия на труд.

Отмененият текст на нормата на чл.277 КТ задължаваше работодателят да създава и въвежда правилата за безопасност с правилник за здравословни и безопасни условия на труд и предполагаше преглед на условията на труд в предприятието, обсъждане с Комитетите по условия на труд, Службата по трудова медицина и синдикалните организации. Понастоящем тази възможност, да бъде взето мнението на пряко заинтересованите от условията на труд – работещите, отпада. Техните синдикални представители няма да могат да участват в подготовката на проекта на вътрешният акт на работодателя, съобразно изискванията на чл.37 от КТ.

Отмененият текст от Кодекса на труда кореспондираше със задължението на работника по чл.126, т.6 да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, като неспазването на тези правила е нарушение на трудовата дисциплина по чл.187, т.5 и подлежи на дисциплинарно наказание.

Липсата на установени правила лишава работника от възможността за защита от произволни действия от страна на работодателя при налагане на дисциплинарни наказания, включително и уволнение. Нашите изследвания показват именно такава тенденция, както и стремеж да се прехвърли отговорността при трудова злополука върху работника.

Предлагаме тази законодателна празнота да бъде преодоляна с извършване на промяна в чл.4, ал.3 от ЗЗБУТ, като бъде създадена нова т.10 със следното съдържание:

„т.10. Разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания.“

Досегашната т.10 да стане т.11.