ДО
Г-Н  НИКОЛАЙ СЪБЕВ
МИНИСТЪР  НА ТРАНСПОРТА
И СЪОБЩЕНИЯТА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СЪБЕВ,

Във връзка с изготвянето на проекта за бюджет на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г., Ви представяме нашата позиция.
Европейският съвет на 10.12.2020 г. прие повишаване на целта на ЕС, заложена в Парижкото споразумение за намаляване на вредните емисии до 2030 г. от 40% до поне 55%. На 14.07.2021 г. беше представено Съобщението „Подготвени за 55“. Към него са включени пакет от 15 инициативи, отразяващи визията на ЕК за постигане на емисионните цели на ЕС за 2030 и 2050 г.
Това наложи актуализиране на националните цели, включително корекция за отразяване на принципа за разходоефективност, като за България целта се увеличава от 0 до -10% до 2030 г., в сравнение с емисионните нива от 2005 г.
Имайки предвид Регламента за разпределяне на усилията (РРУ) и очакваното отражение върху България, сериозен проблем за емисиите от транспорт в страната ни поражда начинът на отчитане на емисиите от транзитния трафик на тежкотоварни превозни средства. На лице е устойчив ръст на тези емисии.
Анализите и прогнозите по линия на ИНПЕК до 2030 г. показват, че новата цел е непостижима!
На фона на новите изисквания и променената икономическа обстановка в страната в края на 2021 г. се очаква повишение на цените на железопътен транспорт (вътрешен транспорт, както и за внос/износ) в България с около 21%.

Очакваното увеличение на цените по транзитни дестинации ще е минимум 7%.
Причината е нарастването на разходите за електроенергия през 2021 г. Увеличението е изчислено на база борсова цена от 220 евро за МВ/ч.
За сравнение увеличението на навлата на тежкотоварния автомобилен транспорт с такива темпове не се наблюдава и на годишна база е под 10%.
Икономическата логика показва, че товародателите ще пренасочат товарите, които са превозвали с железница към автомобилния транспорт. Това от своя страна ще доведе до катастрофа в сектора и неговото обезличаване, както и ще се отрази на работещите над 21 000 души в железопътните предприятия собственост на държавата.
Щетите няма да се ограничат само с това, а и ще доведе до ефекта на „доминото”, защото когато увеличиш отделянето на вредни емисии (резултатът от пренасочване на транспортирането на товари от железница към шосе) тогава непостижимата допълнителна цел от -10% ще стане още по-голяма и невъзможна! Това от своя страна ще доведе до допълнително затваряне на производства, за да отговорим на изискванията!
Убедени сме, че никой не иска това!
Конфедерацията на труда „Подкрепа“ още през 2016 г. след множество срещи и направени консултации с представителите на всички парламентарно представени политически сили, както и с експерти на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерство на финансите, изрази становище относно това, че е необходимо да се планират средства от държавния бюджет под формата на субсидии/компенсации да се стимулира превозът на единични товари (до 6 вагона и маршрут до 80 км.) чрез ЖП транспорт. Тази позиция сме защитавали при изготвянето на всеки национален бюджет. Вече тези мерки не са достатъчни и е необходимо в бюджета на Министерство на транспорта и съобщенията, като част от бюджета на Република България за 2022 г. да бъдат предвидени средства за стимулиране на превозите с железопътен транспорт.
Направено проучване на европейската практика сочи, че възможностите за това са няколко:
– компенсация за намалените приходи от инфраструктурни такси, чрез сегментиране на превозите и компенсиране на намалението през увеличение на друг сегмент;
– компенсация чрез диференциране на стойността допълнителни услуги, заплащани от превозвача;
– създаване на подходяща инфраструктура и условия (логистични центрове) за привличане на такъв вид товари в големите железопътни гари;
– въвеждане на бонуси за друг вид услуги;
– покриване на загубите от извършената дейност;
– субсидиране на ЖП превозвачите през ДП НКЖИ, посредством намаляване на инфраструктурните такси;
– субсидиране на ЖП превозвачите през ДП НКЖИ, посредством покриване на част от разходите за промишлена електроенергия;
– субсидиране на потребителите на ЖП тежкотоварен транспорт, посредством предоставяне на квоти въглеродни емисии, съобразено със спестеното от тях, използвайки зелен транспорт (към момента борсовата тон с постоянен тренд на покачване).

С прилагането на тази мярка ще се запази и насърчи железопътният транспорт в България, както и ще се постигнат част от целите на „Стратегия 2030“ на ЕК за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж за насърчаване на по-ресурсно ефективна и по-екологична икономика. Освен постигане на резултати за декарбонизация на произведените емисии, този тип превози са част от постигането на по-добра мултимодална транспортна система, както и:
– промяната на климата и опазването на околната среда;
– необходимостта от постигане на оптимален баланс между различните видове транспорт, чрез насърчаване на по-щадящите екологията възможности за придвижване и пренос;
– предоставяне на по-голям избор на потребителите за начина на транспортиране на единични товари;
– стимулиране на малкия и среден бизнес;
– намаляване на “сивата икономика” в автомобилния транспорт;
– осигуряване на условия за устойчив икономически растеж и разкриване на нови екологични работни места.
КТ „Подкрепа” предупреждава, че за да се гарантира спокойствието и сигурността на работещите в сектора е необходимо в бюджета на МТС за 2022 г. да се предвидят необходимите средства за изпълнение на Колективните трудови договори в ДП „НК ЖИ“, Холдинг БДЖ, БДЖ ПП и ИА „АА“, като се отчете предстоящият ръст на минималната работна заплата за страната и продължаващото нарастване на необходимите средствата за живот.

 

С УВАЖЕНИЕ:

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“