ДО
Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВИЦЕПРЕМИЕР

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЛАЗАРОВ,

КТ „Подкрепа“ изложи становището си при обсъждането на проекта в Комисията по осигурителни отношения към НСТС. В доклада на министъра на здравеопазването е посочено, че за изминалата 2022 г. само 29 или 41% от териториалните експертни лекарски комисии успяват да се произнесат в срок. Между 4 и 6 месеца отнема на други 17 ТЕЛК, до 12 месеца – 9 ТЕЛК и над 12 месеца – 15 ТЕЛК. Забавянето при издаване на експертните решения на ТЕЛК с по няколко месеца или година нанася щети на хората с увреждания, поради което подкрепяме усилията за промени, които да ускорят процеса по освидетелстване и преосвидетелстване, така че да се спазва тримесечния срок по чл. 33, ал. 1 на Правилника.

Предложението, заложено в проекта на ПМС, предвижда създаване на комисии във всички държавни и общински многопрофилни болници и комплексни онкологични центрове, а в някои от тях – поне по две комисии. Това би увеличило двойно броя на ТЕЛК в страната. Големият проблем, който виждаме тук, е как ще се обезпечат кадрово комисиите. Ниското заплащане на лекарите в ТЕЛК доведе до липса на желаещи да работят там лекари и драстично увеличение на средната възраст на заетите. От друга страна общинските болници и без този ангажимент не могат да се справят с разходите, което повдига въпроса как ще успеят да финансират функционирането и на допълнителните ТЕЛК, които трябва да създадат.

Намираме за безспорно предложението, което регламентира електронния начин за съобщаване на решенията на ТЕЛК и НЕЛК на осигуреното лице и на заинтересованите организации – НОИ, НЗОК, АСП, АХУ.

По отношение на ограничението на случаите, в които лекарите от ТЕЛК могат да поискат да извършат клиничен преглед на лицето, сме по-скоро скептични. Вероятно има случаи, в които това се прави, без да се налага. Но едва ли някой ще си прави труда да извършва преглед, ако той не носи допълнителна информация към вече предоставените медицински документи, които удостоверяват здравословния статус на лицето. КТ „Подкрепа“ смята, че трябва да остане възможността лекарите от ТЕЛК да преценят кога е задължително да извършат преглед на лицето, като така могат да го насочат към допълнителни специалисти или в някои случаи да установят несъответствия между фактическото здравословно състояние и предоставената медицинска документация.

В рамките на проведената в КОО дискусия представителят на НОИ обърна внимание и на още един проблем, който ще възпрепятства прилагането на иначе благородните намерения за промени в правилника – все още няма пълни електронни експертни медицински досиета или пък такива липсват в информационната база данни, което налага да се изчаква те да постъпят в РКМЕ на хартия, което значително забавя процеса.

Тъй като за пореден път в дискусията в Комисията по осигурителни отношения към НСТС беше повдигнат въпросът за отмяна на решенията на ТЕЛК и преминаване към класификацията ICF, категорично заявяваме, че никога не сме подкрепяли подобна „реформа“. Тя ще ощети още веднъж лицата с увреждания. В допълнение никъде не е показала по-висока ефективност и по никакъв начин не може да се приеме за алтернатива на съществуващата система.

КТ „Подкрепа“ отново изразява подкрепата си към усилията за автоматизиране на процеса и създаване на допълнителни ТЕЛК, за да се преодолеят значителните закъснения при издаване на експертни решения, тъй като те са благоприятни за хората с увреждания. Но следва да се вземат предвид съществуващите бариери, за да може тези намерения да станат реалност, без допълнително да се натоварват бюджетите на общинските болници.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

                                ИНЖ. ИОАНИС ПАРТЕНИОТИС
                                ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“