След като тази година управляващите ни дадоха по-малко от 48 часа, за да се запознаем с техния проект на държавен бюджет, КТ „Подкрепа“ само ще изреди предложенията си по сектори, но няма да вземе отношение към най-важния за годината закон, тъй като няма физическата възможност да направим това обективно, експертно и ефективно. Вероятно по същия начин стоят нещата при останалите социални партньори, ако с някои от тях бюджетът не е консултиран предварително. Запазваме  си правото на допълнителни бележки в хода на по-нататъшното обсъждане предвид незадоволителните срокове за работа по бюджета.

 1. I. Министерство на транспорта – железопътни превози, единични товари

България като страна членка на ЕС е част на една от ключовите инициативи на Европейската комисия – „Механизма за свързана Европа” в съответствие със стратегия „Европа 2020” и  „Пътната карта за развитие на екологичен транспорт”.

     Европейската комисията прие 2021 г. да бъде обявена за Европейска година на железопътния транспорт, за да се подпомогне постигането на целите от Европейския зелен пакт в областта на транспорта. В тази връзка, Ви представяме нашата позиция относно необходимостта за стимулиране на по екологичен транспорт, постигащ по-голяма степен на декарбонизация, която е плод на многобройни срещи и задълбочени анализи.  КТ „Подкрепа“ през 2016 година след множество срещи и направените консултации с представителите на всички парламентарно представени политически сили, както и с експерти на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерство на финансите, изрази  становище относно това, че е необходимо да се планират средства от държавния бюджет под формата на субсидии/компенсации да се стимулира превоза на единични товари (до 6 вагона и маршрут до 80 км.) чрез ЖП транспорт.

От направения подобен анализ и извършено проучване сред железопътните превозвачи, които  извършват тази услуга в България, беше установено, че средната загуба на оператора за превоз на един вагон е 132 лева. Прогнозираната сума която трябва да бъде осигурена от държавния бюджет за стимулиране на този вид превози е 10 млн. лева.

За съжаление данните които получаваме за  извършването на този вид превози говорят, че през 2020 г. те почти напълно са изчезнали.  През 2016 г. от 14 лицензирани ЖП превозвачи  само един извършваше такъв вид превози, като видно от отчетите за извършената от него дейност от 29.5% от извършените превози не са на т.н. крупни товародатели и спедитори, като през първите шест месеца на 2020 г. този показател вече е 18.73%. Реално превоз  на единични товари почти не съществува!

Направено проучване на европейската практика сочи, че възможностите за това са няколко:

 • компенсация от държавата чрез увеличение на средствата за собственика на инфраструктурата;
 • компенсация за намалените приходи от инфраструктурни такси, чрез сегментиране на превозите и компенсиране на намалението през увеличение на друг сегмент;
 • компенсация чрез диференциране на стойността допълнителни услуги заплащани от превозвача;
 • създаване на подходяща инфраструктура и условия (логистични центрове) за привличане на такъв вид товари в големите железопътни гари;
 • въвеждане на бонуси за друг вид услуги;
 • покриване на загубите от извършената дейност.

На база на данните от анализа, предлагаме средствата за стимулиране за извършване на тази дейност да са в размер на  10 млн. лв.

 1. II. Министерство на земеделието, храните и горите

Тук ще обхванем всички структури, чиято дейност е пряко свързана с МЗХГ.  Исканите бюджети са коментирани с експерти от всяка една област и са ключови за продължаване на работата, поне в настоящия й размер и обхват, който и сега е компрометиран от дългогодишно недофинансиране.

 1. Необходими средства за дейности, изпълнявани от „Напоителни системи“ ЕАД – 29,337 млн. лв.

Основание: Съгласно параграф 4а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите, задължението за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите се възлага на „Напоителни системи“ ЕАД чрез договор с министъра на земеделието, храните и горите. Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите се предоставят на „Напоителни системи“ ЕАД съгласно чл. 2, параграф 1, буква „а“ от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106 , параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуга от общ икономически интерес /OB,L7/3 от 11 януари 2012 г./.

Съгласно член 2, параграф 1, буква „а“ от Решението годишният размер на средствата не трябва да надвишава 15 млн. евро или 29,337 млн. лева годишно.

 1. Необходими средства за Българска агенция по безопасност на храните – 142 334 600 лв.

Основание: БАБХ е единственият компетентен орган в България, който носи отговорност за защита здравето и безопасността на българските и европейски граждани. Необходимо е да се осигури целеви бюджет и се гарантират необходимите финансови средства за адекватно и отговарящо на всички нормативни европейски актове и документи  изпълнение на всички важни дейности на Агенцията, вменени й със закон във връзка с бюджетна програма „ Безопасност на хранителната верига“.

 1. Необходими средства за Изпълнителна агенция по горите – 31 700 000 лв.

Основание: Държавната политика в областта на горското стопанство се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителна агенция по горите, която е единственият компетентен орган за осъществяване на тази политика.

III. Министерство на труда и социалната политика

КТ „Подкрепа“ настоява в Бюджет 2021 да бъдат заложени средства за реализираното през м. септември 2020 г. еднократно увеличение на основните месечни заплати във всички административни структури, попадащи в обхвата на Постановление № 240/31.08.2020 г., както и да се предвидят допълнителни средства в размер на не по-малко от 10% от фонд „Разходи за персонал” за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Освен по отношение на възнагражденията на работниците и служителите в държавната администрация следва да се помисли и за увеличаване на средствата за издръжка и за капиталови разходи във всички административни структури. Това е крайно необходимо, имайки предвид увеличаването на разходите за средства за дезинфекция и предпазване, консумативи, командировъчни за извършване на проверки, повишените разходи на комуналните услуги, както и предвид остарелите сграден фонд, оборудване, техника и не на последно място факта, че в част от администрацията средствата за издръжка и за капиталови разходи не са увеличавани през последното десетилетие.

В тази връзка настояваме за 50% ръст на разходите за издръжка на Агенцията по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенцията за социално подпомагане. Ключово е и увеличението на капиталовите разходи на тези три агенции със 100% за компенсиране на дългогодишното изоставане и остаряване на сгради и оборудване.

Следва да се обърне и сериозно внимание по отношение на увеличение с поне 30% на стандартите по делегираните от държавата дейности в социалната сфера и услуги (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.), като се гарантира пропорционално увеличение с 30% на заплатите на работещите там считано от 01.01.2021 г. Увеличението на стандартите ще даде възможност и за предоставяне на качествени грижи и услуги на най-рисковите групи на обществото – деца в риск, хора с физически и прихически увреждания, възрастни хора, деца и младежи с необходимост от постоянна медицинска грижа и пр.

 1. IV. Министерство на правосъдието

Въпреки усилията, които КТ „Подкрепа” положи по отношение на приложното поле на Постановление № 240/31.08.2020 г., голяма част от структурите на държавната администрация не бяха включени в обхвата му, а в тези административни стуктури, които фигурират в Постановлението не се реализира пълното 30-процентно увеличение, като в една част от тях бяха увеличени заплатите само на определени групи служители. Във тази връзка КТ „Подкрепа“ изразява безпокойството си от създалото се социално напрежение, неприемливите и непродуктивни противопоставяния в колективите. По този начин само се задълбочиха съществуващите проблеми и се създадоха допълнителни предпоставки за вътрешно противопоставяне между служителите, както и тяхната демотивация, което неминуемо ще се отрази и върху качеството на тяхната работа.

При така създалата се ситуация предлагаме в Бюджет 2021 да бъдат заложени средства както следва:

–    За Агенция по вписванията да се заложи увеличение с 30% в перо „Разходи за персонал” спрямо 2020 г., като в случай на недостатъчен финансов ресурс да се предвидят средства в размер на 30% от ФРЗ за служителите от Главна дирекция „Регистри” към АВ за увеличаване на основните месечни заплати на служителите, както и да се предвиди законов механизъм за реализиране на увеличението считано от 01.01.2021 г.;

–    За Министерство на правосъдието да се заложи увеличение с 30% в перо „Разходи за персонал” спрямо 2020 г. за дирекции „Канцелария“, „Електронно правосъдие и регистри“, „Българско гражданство“ и „Взаимодействие със съдебната власт“ за увеличаване на основните месечни заплати на служителите от цитираните дирекции, както и да се предвиди законов механизъм за реализиране на увеличението считано от 01.01.2021 г.

 1. V. Министерство на културата

Напомняме, че министър Банов заяви ясно и категорично: „Музеите през 2020 г. ще бъдат приоритет“! За да бъде изпълнено това обещание поне през 2021 г., предлагаме следното:

 1. Да бъде изготвена таблицата с минималните основни месечни възнаграждения за различните категории персонал в музеите, съгласно чл. 54, ал.1 и 2 от БКТД Музеи от 16.07.2019 г. и да бъде в сила от 01.01.2021 г.

Необходими средства –  допълнително минимум 15 млн. лева.

Мотивите за това наше искане са официалните данни от анализа на Министерството на културата от декември 2019 г.:

–    Средната основна месечна заплата в музеите е 700,30 лв.

–    73% от служителите по длъжностни нива в музеите получават по-ниско възнаграждение.

 1. Въвеждане на единен разходен стандарт за издръжка (преминаване към делегиран бюджет) на останалите 50 музея, които все още са финансирани като местни дейности.

Необходими средства – около 6 млн. лева.

 1. Да бъдат заложени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи от музеи и галерии, да бъде прецизирана площта за закритите площи и брой сгради и да се увеличи с 10% стандартът им.

Това изисква допълнително около 2 млн. лв.

 1. Да бъдат увеличени субсидираните бройки на музеите и галериите най-малко с 80 бр.
 1. Да бъдат изготвени нормативни  актове, с които да бъдат осигурени извън единния разходен стандарт за издръжка на музеите, допълнително средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло, както е в системата на образованието.
 1. VI. Министерство на отбраната

Национален синдикат ”Отбрана” към КТ ”Подкрепа” участва пълноценно в социалния диалог и регулирането на трудовите, служебните и осигурителни отношения в Министерството на отбраната, структурите пряко подчинени на Министерството на отбраната, българската армия и търговските дружества на министъра на отбраната. Заложените в проекта на бюджет разходи далеч не изчерпват проблемите, с които системата за национална сигурност и по-специално отбраната се сблъскват. Можем да посочим следните примери:

–    Бюджетна програма „Военно патриотично възпитание и военно-почивно дело” фактически е от средствата на СБКО и следва да се финансира по-прозрачно в режим на предварителни консултации и преговори.

–    Бюджетна програма „Военно образование” следва да обслужва национални, а не ведомствени приоритети.

–    Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска” следва да се финансира като приоритет от най висока степен, защото възможността за обратна връзка в системата за сигурност се намира при добре функционираща информационна среда.

–    Сериозно внимание следва да се отдели на програма „Управление на инвестиционните проекти”.

По останалите политики изброени в прогнозата нямаме забележки.

Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.