КТ „Подкрепа“ изразява задоволство от навременната Ви реакция за свикване на НСТС по повод нашето предложение относно предстоящото увеличаване на цените на енергоносителите. Считаме това за израз на съпричастност към влошеното състояние на жизненото равнище на населението, в резултат на икономическата криза.
КТ „Подкрепа“ отчита желанието на Правителството за отстояване на подписаните антикризисни мерки, от една страна, и намерението да подкрепя бизнеса, от друга. Въпреки това, ние сме длъжни да изразим своите съображения и да предвидим негативните последствия от резкия скок на цените на енергоносителите, както следва:

Първо: Изразяваме своите дълбоки резерви относно правилното формиране на цената на природния газ и считаме, че те се дължат на:
– липсата на каквато и да е информация и прозрачност по сключените договори за доставка на природен газ;
– формата на контакти с основния доставчик „Газпром“ през фирми посредници, чиито комисионни сериозно влияят върху цената на природния газ на входа, считаме за дълбоко погрешна;
– липсата на каквато и да е информация за съотношението в микса на цените от четирите посредника и дали това е най-ефективната комбинация също създава повод за съмнения;
– спряното нагнетяване на газ в Чирен и дали цената на този газ би намалила крайната цена, ако се ползва, също е повод за тревога;
– в стратегически план България се нуждае от алтернативен доставчик, не само като гаранция срещу газова криза, но и като основание за конкуренция в цените;
– липсата на креативни управленски решения от страна на „Булгаргаз“ ЕАД по хеджирането на курса на долара, както и по приложението на хеджинга на цените на алтернативните горива при формиране цената на природния газ, реално ни навежда на мисълта за изкуствено увеличаване на цената;
– считаме, че следва да се проучи възможността за сторниране на двойното влияние на цената на долара – веднъж от флуктуациите в курса и втори път – в цените на алтернативните горива, които са елементи в цената на природния газ;
– считаме, че „Булгаргаз“ ЕАД се нуждае от спешен и задълбочен одит и в частност от детайлен анализ на технологичните разходи.

Второ: Драстичното увеличение на цената на природния газ и като енергоносител и суровина ще повлияе изключително негативно върху себестойността на топло и ел. енергията и всички стоки и услуги. Това обстоятелство неминуемо ще увеличи инфлацията и ще свие потреблението, което ще се отрази отрицателно на фиска и може би ще наложи нова корекция на Бюджет 2010 г.

Трето: Рязкото повишаване на цената на топлоенергията в болшинството от топлофикационните дружества ще:
– свие потреблението на топлоенергия и рязко ще намали броя на абонатите;
– увеличи задлъжнялостта на клиентите и общата задлъжнялост на топлофикациите;
– доведе до фалит на голяма част от топлофикационните дружества.

Четвърто: Големите различия в цените на топлоенергията налагат:
– спешни одити в топлофикационните дружества, с цел установяване на причините;
– спешни решения относно начина на управление и ефективността на инвестициите;
– налагане на креативни решения за унифициране на подходите за управление, ефективността на инвестициите и в крайна сметка сближаване на нивата на цените на произведената топло и ел. енергия в отделните топлофикационни дружества.

Пето: Макар и цената на електроенергията да се увеличава минимално, тя допълва отрицателния ефект върху всички себестойности на стоки и услуги и допринася за влошаване на жизненото равнище на населението и тежкото състояние на българския бизнес. Независимо от проведените одити в ЕРП следва да се вземат няколко стратегически решения, които ще доведат до намаляване на цените, като :
– преглед на приватизационните договори и анализ на действително вложените инвестиции в посока ефективност;
– анализ на преференциалните режими за формиране на двойна печалба, веднъж в издръжката и втори път на база вложени инвестиции;
– коригиране на преференциалния режим на амортизационните отчисления по отношение на чуждите инвестиции.

КТ „Подкрепа“ категорично възразява срещу драстичното увеличение на цените на енергоносителите и ги счита за непоносими, както за домакинствата, така и за бизнеса. Това действие е прокризисно и ще доведе до минимум на платежоспособното потребителско търсене, от една страна,и рязко повишаване на фалитите в бизнеса, от друга.
КТ „Подкрепа“ предупреждава, че в резултат на рязкото увеличаване на цените на енергоносителите ще се увеличи бюджетният дефицит на база намаление на приходите. Увеличаването на фалитите ще се отрази негативно на безработицата. Като краен резултат още през есента на тази година ще се наложи корекция на Държавния бюджет.
На основание изложеното КТ „Подкрепа“ настоява за:
1. Да се предвидят компенсаторни механизми за подпомагане на най-бедната част от населението, като се улесни достъпът до помощи за отопление, и се увеличи размерът на помощта, адекватно на увеличението на цените на енергоизточниците;
2. Да се коригира единният разходен стандарт пропорционално на увеличението на цените на енергоизточниците, с цел да могат да се покрият разходите на делегираните бюджети, така че да не се изземват разходите за работна заплата в средното образование;
3. Да се извърши корекция на бюджетите на болниците и другите медицински заведения в унисон с увеличаване цените на енергоизточниците;
4. Да се увеличат разходните стандарти за издръжка на домовете за деца, лишени от родителска грижа и възрастни хора, с цел да не се намаляват порционите за храна.
КТ „Подкрепа“ заявява, че в резултат на тези действия сериозно ще се увеличи социалното напрежение, което може да доведе до непредвидени икономически и политически промени.
КТ „Подкрепа“ заявява своята готовност да работи съвместно с компетентните органи по спешно намиране на креативни решения за предотвратяване на резкия скок на цените.
КТ „Подкрепа“ заявява, в случай че компетентните органи и Правителството не се съобразят с готовността ни за преговори, си запазваме правото да предприемем всички разрешени от Закона действия за защита на жизненото равнище на населението.