След като разгледахме и анализирахме предложените промени и мотивите към тях, даваме следното становище:
КТ „Подкрепа“ подкрепя Законопроекта за нов Наказателеи кодекс в тази му част. Аргументите за това са следните:
Съгласно чл. 51, ал. 1 от Конституцията гражданите имат право на обществено осигуряване. Разбира се, законодателят трябва да създаде законови условия за осъществяването на това право. С предложения законопроект се защитава именно основното конституционно право на обществено осигуряване. Криминализирането на неплащането на осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и за задължително здравно осигуряване отговаря на съвременните обществени потребности и високата обществена опасност, която тези деяния представляват вече за българските граждани, поради превръщането им в масово явление и невъзможността държавата да се справи с тях по административен ред.
През 2000 г. бе направен опит за криминализиране на невнасянето на всички дължими осигурителни вноски. В приетия текст тогава обаче не се разрешаваше изплащането на възнаграждения без внасянето на осигурителните вноски, като това създаде противоконституционно законово основание за длъжностното лице, в случая работодателя, да откаже изплащането на трудови възнаграждения, като се позове на невъзможността да внесе задължителните осигурителни вноски и на заплахата от наказателна репресия по оспорената разпоредба. Поради тази причина се стигна до произнасяне на Конституционния съд по цитирания текст от Наказателния кодекс, който го обяви за противоконституционен с мотивите, че при създаването на законовата уредба законодателят е длъжен да съобрази различието в целта и функциите на трудовото възнаграждение и целта и функциите на общественото осигуряване. Докато трудовото възнаграждение служи за ежедневно, актуално задоволяване на насъщните нужди на работника и неговото семейство (храна, подслон, лекарства), общественото осигуряване е насочено към задоволяване на такива нужди в един бъдещ, несигурен момент (пенсиониране, болест и пр.). Очевидно, ако гражданинът не получи днес заплатата си, за да се нахрани, вероятността да доживее до пенсия намалява. От тази гледна точка фактическата конкуренция, която възниква между правото на труд и на минимално трудово възнаграждение, от една страна, и правото на обществено осигуряване, от друга страна, законодателно може да бъде решавана само в полза на първото – чл. 16 и чл. 48, ал. 5 от Конституцията. Като конституционна ценност правото на лицето на минимално трудово възнаграждение има приоритет пред правото на обществено осигуряване.
В предложения за обсъждане текст на проект за нов Наказателен кодекс такова противопоставяне на правото на осигуряване и правото на труд не е допуснато, което е безспорно предимство на текста. Считаме, че приетият като минимален размер на вноските от 25 установени за страната минимални работни заплати е приемлив, както и хипотезите, при които се осъществява състава на това престъпление.
КТ „Подкрепа“ изразява своята подкрепа за криминализиране на осигурителната измама, защото въвеждането на подобни състави би довело до препятстване на спада на приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване и здравното осигуряване.
С оглед на всичко гореизложено Конфедерацията на труда застава зад настоящия нов законопроект и счита, че приемането му ще има не само санкционен, но и превантивен ефект за установяването и плащането на осигурителни вноски, ще защити по-ефективно правата на осигурените лица и ще доведе до попълване на приходната част на държавния бюджет.