ДО

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, Д.М.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРИ 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО:  постъпили писмени предложения, между първо и второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, като следва:

  1. Предложение с вх. № 49-354-04-167 от 26.07.2023 г. на народните представители Маргарита Атанасова Генчева, Георги Николаев Георгиев и Маргарита Иванова Махаева.
  2. Предложение с вх. № 49-354-04-169 от 28.07.2023 г. на народните представители Костадин Георгиев Ангелов, Лъчезар Богомилов Иванов, Валери Пламенов Лачовски и Красимир Митков Събев.

УВАЖАЕМИ ПРОФ. АНГЕЛОВ,

            Медицинска федерация на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ се запозна с постъпилите предложения по обсъждания законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, като с настоящото изразява своето становище, а именно:

  1. Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ не може да изрази категорична позиция относно предложение с вх. № 49-354-04-167 от 26.07.2023 г. предвид непознаването на мотивите и аргументите на вносителите, което не ни позволява да преценим целесъобразността на отправеното предложение. Като национално представителна организация на работниците и служителите, ние сме заинтересовани единствено и само от професионалните и лични качества на лицата, избирани на най-висшите ръководни длъжности в НЗОК и в този смисъл обсъжданата разлика в продължителността на мандата не е тема, по която да можем да формираме обосновано становище. Не разполагаме с аргументи в подкрепа или против предложеното удължаване на срока по § 6 на законопроекта.
  2. Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ подкрепя предложение с вх. № 49-354-04-169 от 28.07.2023 г.

 

21.08.2023 г.

София

С уважение,

РОСИЦА ПАЛЕШНИКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ

„ПОДКРЕПА“