КТ „Подкрепа“ изразява официалната си позиция по намерението на Правителството за увеличаване данък добавена стойност, като излага следните съображения:
1. Увеличаването на ДДС смятаме за прокризисна мярка, която ще влоши общото икономическо състояние на страната, в т.ч.:
– ще свие рязко потреблението на инвестиционни стоки и стоки за широко потребление. На фона на катастрофалното намаление на общото потребление, което вече надвишава 40% ще доведе до небивала стагнация и срив на пазара. Анализът на ситуацията показва, че голяма част от малките фирми и моловете почти не плащат данък добавена стойност към момента;

– с увеличението на ДДС болшинството от малките и средни фирми, които се намират в изключително тежко икономическо състояние ще бъдат принудени да преминат в сивия сектор. Това ще намали рязко приходите в бюджета, като се има предвид, че те представляват 96% от всички фирми в страната;

– увеличаването на ДДС ще доведе до рязко увеличаване на цените на всички стоки и услуги без изключение и е предпоставка за рязкото увеличаване на инфлацията. Трябва да се има в предвид, че дори и увеличението на ДДС да бъде временно, след връщането му в нормално състояние, цените на стоките и услугите няма да се върнат в изходна позиция. Тъй като страната се намира в дълбока рецесия съчетаването и с висока инфлация ще доведе до стагфлация, което ще бъде пагубно и е в състояние да подкопае устоите на Валутния борд;

– считаме за дълбока заблуда мнението на бизнеса, че увеличението на ДДС няма да се отрази негативно на фирмите, тъй като те ще си получат обратно данъчния кредит. Трябва да се има предвид, че данъчният кредит ще бъде по-голям и държавата няма да може да го връща в указаните срокове от една страна, а от друга – това обстоятелство ще се отрази негативно върху вноса и ще влоши състоянието на търговския баланс.

2. Данък добавена стойност е косвен данък и няма гаранция за увеличаване на приходите в бюджета, нещо повече – при това положение рязко ще се намали събираемостта. Ето защо, считаме че генерално ефектът от подобна мярка ще бъде крайно негативен, както за бюджета, така и за икономиката.

В тази връзка далеч по-ефективно би било да се обсъдят следните мерки :

1. На фона на рязкото повишаване на минималния осигурителен доход на 420 лв., считаме че следва да се увеличи максималният осигурителен доход в десетократен размер, т.е. на 4200 лв. Това ще се отрази в положителен аспект върху обема на събраните средства чрез данъка върху доходите на физическите лица.
2. За по-високата събираемост на ДДС следва да се обезпечи действен контрол върху работата с касовите апарати за коректното отразяване на приходите от оборота.

КТ „Подкрепа“ категорично изразява своето несъгласие с увеличаване данък добавена стойност, защото тази мярка е вредна за страната.