ДО
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪРГАРИЯ

 

КОПИЕ:

ДО
ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ
НА КТ „ПОДКРЕПА“

СТАНОВИЩЕ

От Федерациите на КТ „Подкрепа“ : НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“, Синдикална миньорска федерация, Федерация на транспортните работници, Федерация „Търговия, услуги, контролни органи, туризъм“, Федерация „Атомна енергетика“, Федерация „Енергетика“, Федерация „Лека промишленост“, Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците, Федерация „Металургия“, Национален синдикат на административните служители и Национален железничарски синдикат.

Относно: Решение на МС № 318 / 20.05.2022 г. „Да бъдат отменени всички направени резервации, включително на служителите на съответните ведомства“, с което се постановява почивните бази да бъдат предоставени за настаняване на бежанци за времето от м.06.2022 г. до м.08.2022 г. вкл.

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

Категорично не приемаме бъдещите последствия от посоченото решение на МС. Над 50 000 работници и служители, осигурени лица на трудови договори и осигурени лица, ползващи правата си по КСО от браншовете: транспорт, химия, енергетика, минно-добивна промишленост, металургия, машиностроене, атомна енергетика, лека промишленост, туризъм и административни служители ще бъдат лишени от правото си да ползват почивните бази, а в следствие на това и от необходимостта за възстановяване на работоспособността и здравето им.
Решението на МС не кореспондира с договореностите в КТД по предприятия в посочените браншове, което означава, че на лице ще е грубо погазване на същите договорености от работодателите.
Предоставените средства съгласно „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна, с предоставена временна закрила в Република България“ в общ размер 15 лв. без ДДС /респ. 16,35 лв. на човек/ е много под минималната себестойност на услугата, която би следвало да се предостави в преотдадените за целта бази. Това неминуемо ще доведе до увеличение разходите за дейността на предприятията, а от там и до бъдещи оптимизации на персонал, както и рискове от закриване на почивната дейност в дружествата.
Във връзка с всички горепосочени факти и обстоятелства, се обръщаме към Вас с искане за преразглеждане и взимане на алтернативно решение, което да задоволи общата кауза, а именно оказване на помощ на хора изпаднали в беда от една страна, а от друга запазване правото на работника да рехабилитира и възстановява работната си сила.

 

НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“
/Иван Иванов/

Синдикална миньорска федерация
/Владимир Топалов/

Федерация на транспортните работници:
/Иван Кирилов/

Федерация „Търговия, услуги, контролни органи, туризъм“
/Нели Христова/

Федерация „Атомна енергетика“
/Владимир Владимиров/

Федерация „Енергетика“
/Димитър Чалъков/

Федерация „Лека промишленост“
/Росица Маринова/

Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците
/Стефка Примова/

Федерация „Металургия“
/Людмил Павлов/

Национален синдикат на административните служители
/Кремена Атанасова/

Национален железничарски синдикат
/Зоринчо Йорданов/