ДО
 Г-Н ХЕСУС КАБАЙЕРО
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„СОФ КЪНЕКТ“ АД

СТАНОВИЩЕ

ОТ ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“

 

Относно: Уведомление за интегриране на специализирани оператори, на които да се възложи извършването на дейностите, свързани с почистване и опериране на търговските магазини на Летище София

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Решението да интегрирате специализирани оператори в работния процес, на които да възложите извършването на дейностите, свързани с почистването и оперирането на търговските магазини на територията на летището, е управленско решение, което е свързано с оптимизация на дейността на ръководеното от Вас търговско дружество и вероятно се основава на направени финансови разчети и бизнес план на новия модел.

Вследствие на проведени срещи от наша страна с Вас, оценяваме положително изразеното намерение да изпълните ангажимента си за запазване на трудовите правоотношения на работниците и служителите, както и ангажиментите по действащия колективен трудов договор, като заложите изискване към бъдещите изпълнители на посочените дейности да наемат работниците и служителите без изменение на вида и съдържанието на техните индивидуални трудови правоотношения и в срок от една година след това да се запазят тези правоотношения при същите условия, като не се предприемат масови уволнения и съкращения на персонала.

Настояваме обаче изрично да бъде упоменато в договорите между „СОФ КЪНЕКТ“ АД и изпълнителите, че основанието за запазване на трудовите правоотношения с работниците и служителите е чл. 123 и чл. 123а от Кодекса на труда.

Надяваме се до преотдаване на съответните дейности да подпишем новия колективен трудов договор в дух на взаимно сътрудничество и социално партньорство.

            Изразяваме категоричното си намерение в качеството ни на представители на работниците и служителите в дружеството, да участваме във всички етапи на интегриране на специализираните оператори в работния процес с цел най-пълното реализиране на защитата на трудовите и социалните права  персонала.

                                                              

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФТР КЪМ КТ  “ПОДКРЕПА:
           /ИВАН КИРИЛОВ/