Днес, 25 февруари 2021 г. започна двудневният /25 и 26 февруари/ специализиран курс „Обучение на обучители“. Курсът е част от стартиралата на 1 февруари 2021 г. Дейност 12 по проекта „Подкрепа“ за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия № BG05M9OP001-1.051-0007 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ на КТ „Подкрепа“.

Обучението има за задача да подготви ядрото от специалисти – тренери по предприятия и ще завърши със сертифициране. Координатор на Дейността е конфедерален секретар Нели Христова, като в курса участват 36 експерта – на професионален и регионален принцип. Експертите ще получат задълбочени теоретични знания и практически опит при работа с иновативните инструменти за социален анализ и социален диалог, за придвижване по пътните карти в преследване на установените „зелени“ модели и в прилагането на общите правила за стандарти за социално сътрудничество.

Project logos 2

Проект „Подкрепа“ за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“, ДБФ № BG05M9OP001-1.051-0007-C01. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.