Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за предприемачество“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.023-0094-С01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. КТ „Подкрепа“ е партньор в проекта. Проектът цели да подкрепи предприемаческата дейност в България като осигури специализирани обучения и консултации на представителите на целевата група. В целевата група по проекта (общо 100 човека) са включени безработни и неактивни участници, представляващи 70% от общия брой представители на целевата група, вкл. и безработни младежи на възраст до 29 г. За място на изпълнение на проекта е избран Южен централен район. Предвидени са дейности за изпълнение във всички области от избрания район: област Пазарджик, област Пловдив, област Смолян, област Хасково, област Кърджали.

С изпълнението си проектно предложение ще осигури:

– подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни, неактивни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

– комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат избраните представители на целевата група по проекта от всички административни области на Южен централен район в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

– подкрепа на представителите на целевата група по проекта за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Изпълнението ще допринесе и за подобряване на начина, по който функционира българският пазар на труда, както и за разработване на качествени бизнес планове, с които лицата от целевата група да кандидатстват за финансиране пред финансовите институции с цел осъществяване на своите бизнес идеи.

Заложените цели са насочени и към решаване на проблемите на представителите на целевата група по проекта, които искат да започнат самостоятелен бизнес, но срещат трудности поради липса на достатъчно познания и квалификация, липса на възможности за професионални консултации и менторство.

Периодът на изпълнение на проекта е от 02 май 2018 г. до 02 януари 2020 г. Бюджетът е в размер на 284 147,60 лева, от които 241 525,46 лева са европейско съфинансиране и 42 622,14 лева са национално съфинансиране.

www.eufunds.bg

Проект BG05M9OP001-1.023-0094-С01 „Подкрепа за предприемачество“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.